Badanie wariantów C677T i A1298C genu MTHFR Katowice

Zaprasza­my Państ­wa do naszej przy­chod­ni w Katow­icach przy ul. KBocheńskiego, gdzie wykon­a­ją
Państ­wo badanie wari­antów C677T i A1298C genu MTHFR.

..

Na miejs­cu wyk­wal­i­fikowany per­son­el pobierze od Państ­wa wymaz z policz­ka i przekaże go do lab­o­ra­to­ri­um. Wynik uzyska­ją Państ­wo już w prze­ciągu 14 dni roboczych od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um.

.


Dlaczego warto wykonać badanie wariantów C677T i A1298C genu MTHFR?

  • Twój lekarz będzie mógł dos­tosować odpowied­nią for­mę i dawkę kwa­su foliowego, aby zmniejszyć ryzyko niek­tórych kom­p­likacji w ciąży
  • zyskasz infor­ma­cję, czy masz obec­ny któryś z anal­i­zowanych wari­antów genu MTHFR, który może zwięk­szać ryzyko poronień
  • zyskasz infor­ma­cję, czy wyso­ki poziom homo­cys­teiny jest uwarunk­owany u Ciebie wari­antem genu MTHFR
  • Twój diete­tyk będzie mógł dobrać dla Ciebie odpowied­nią dietę

Badanie wariantów genu MTHFR jest
dla Ciebie przydatne, jeśli:

jesteś w ciąży lub ją planu­jesz
masz zaburzenia mety­lacji
urodz­iłaś dziecko z wadą cewy ner­wowej
masz zbyt wyso­ki
poziom homo­cys­teiny
masz miażdży­cę
ktoś z najbliższej rodziny
ma mutac­je genu MTHFR

Jak wykonać badanie wariantów (C677T i A1298C) genu MTHFR?

 

Badanie dwóch wariantów genu MTHFR możesz wykonać bez wychodzenia z domu

Wystar­czy, że zamówisz zestaw, w którym zna­j­du­ją się wymazów­ki. Za ich pomocą ok. 10-krot­nie potrzesz wnętrze policz­ka. Tak pobrany mate­ri­ał zapaku­jesz do dołąc­zonego worecz­ka i kop­er­ty, a następ­nie wyślesz go do lab­o­ra­to­ri­um.

.

Badanie wariantów (C677T i A1298C) genu MTHFR

Cena 277 zł (zestaw dostar­czymy do Ciebie kuri­erem za dar­mo!)

przejdź do sklepu

.

.

.


Uzyskany wynik możesz omówić z lekarzem genetykiem klinicznym

Właś­ci­wa inter­pre­tac­ja wyniku to pod­stawa. Dlat­ego otrzy­mane wyni­ki oraz swój stan zdrowia może­cie Państ­wo skon­sul­tować z dr n. med. Renatą Pos­myk.

 

.

Przy­chod­nia obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Katow­ice, Sos­nowiec, Mysłow­ice, Jaworzno, Będzin, Dąbrowa Gór­nicza, Ruda Śląs­ka, Siemi­anow­ice Śląskie, Świę­tochłow­ice, Chorzów, Tychy

 


Jak do nas trafić?

Adres
Badanie genu MTHFR (C677T, A1298C) — Katow­ice
ul. Bocheńskiego 38a
40–859 Katow­ice
.
Infor­ma­c­ja tele­fon­icz­na i umaw­ian­ie wiz­yt
(32) 445 04 13
kom: 665 761 131
Bezpłat­ny numer 800 007 771

Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — piątek: 8:00–18:00.
Prosimy o wcześniejsze umówie­nie wiz­y­ty.
Tele­fon­iczne umaw­ian­ie wiz­yt od poniedzi­ałku
do niedzieli od godz. 9.00 do 21.00.
Komu­nikac­ja miejs­ka:

Przys­tanek: Załęże Dwór

Tramwaj: 7, 20, 43

Pełny rozkład jazdy komu­nikacji miejskiej w Katow­icach moż­na znaleźć tutaj

W pobliżu:

Przy­chod­nia Cen­terMed, CH Załęże, Hotel&Restauracja “Marysin Dwór”,

Czy wiesz, że…

Wys­tępowanie wari­antów C677T i A1298C genu MTHFR może doty­czyć co drugiej oso­by. Ich obec­ność może nieść sobą wiele skutków, m.in. kwas foliowy, który jest niezbęd­ny do praw­idłowego funkcjonowa­nia naszego orga­niz­mu, nie jest właś­ci­wie przek­sz­tał­cany.

Skutkiem wys­tępowa­nia wari­antu C677T genu MTHFR jest także pod­wyżs­zony poziom homo­cys­teiny we krwi. Przy­czy­nia się on do roz­wo­ju miażdży­cy oraz powikłań ciążowych. Wykrycie obec­noś­ci zmi­an w tym genie daje możli­wość dobra­nia odpowied­niej suple­men­tacji wit­a­m­i­na­mi z grupy B, co pozwala na zmniejsze­nie ryzy­ka wys­tąpi­enia powikłań.

.

Dowiedz się więcej o bada­niu wari­antów C677T i A1298C genu MTHFR

Potoczna nazwa: badanie mutacji genu MTHFR

Tagi: polimor­fizm genu MTHFR, mutac­ja genu MTHFR, MTHFR znacze­nie, badanie mth­fr, mth­fr cena, kwas foliowy

Jeśli chcesz:

  • uzyskać więcej infor­ma­cji
  • zamówić zestaw lub umówić się na pobranie

zadz­woń i poroz­maw­iaj z naszą kon­sul­tan­tką medy­czną, która udzieli Ci szczegółowych infor­ma­cji.


.

.

Data publikacji: 08/03/2016, Data aktualizacji: 16/05/2018