Badanie odporności na zakażenia wirusem HIV

UWAGA! To badanie zostało wyco­fane z naszej ofer­ty.

Badanie odporności na zakażenia wirusem HIV

W roku 2004 wirusem HIV zaraz­iło się praw­dopodob­nie ok. 5 mil­ionów ludzi, a pon­ad 3 mil­iony zmarło na AIDS. Statysty­ki te są zatr­waża­jące, pomi­mo ogrom­nego nacisku z wielu stron na prak­tykowanie „bez­piecznego sek­su” czy zachowa­niu ostrożnoś­ci w kon­tak­tach z preparata­mi krwiopochod­ny­mi.

Pomi­mo łat­woś­ci zaraża­nia się wirusem HIV, część osób jest całkowicie lub częś­ciowo odpornych na infekc­je wirusem HIV. Przy­czy­na tej odpornoś­ci tkwi w sposo­bie wchodzenia wirusa do komór­ki człowieka:

  • Wirus HIV aby się nam­nożyć, ataku­je tylko te komór­ki naszego orga­niz­mu ( lim­fo­cy­ty), które na swo­jej powierzch­ni mają 2 typy recep­torów: CD4 i CCR5 .
  • Wirus HIV może wejść do komór­ki tylko w obec­noś­ci tych dwóch recep­torów.
  • W przy­pad­ku braku jed­nego z recep­torów, zakaże­nie wirusem HIV jest niemożli­we. ..

Kto jest odporny na zakażenia wirusem HIV?

W pop­u­lacji europe­jskiej, co pią­ta oso­ba posi­a­da mutację w genie odpowiada­ją­cym za syn­tezę biał­ka CCR5, co powodu­je, że ten recep­tor nie pojaw­ia się na powierzch­ni lim­fo­cy­tu T. Opisana mutac­ja doty­czy delecji ( braku) 32 par zasad w sek­wencji CCR5 ( mutac­ja zapisy­wana jako CCR5Δ32).
Wys­tępowanie mutacji w CCR5 wiąże się z całkow­itą lub częś­ciową odpornoś­cią na zakaże­nia wirusem HIV.

Oso­by, które odziedz­iczyły obie zmu­towane kopie genu (po jed­nej od mat­ki i ojca) nie mają praw­idłowych recep­torów CCR5 i dlat­ego są odporni na zakaże­nia HIV.
Nato­mi­ast oso­by, które mają tylko jed­ną zmu­towaną kopię genu CCR5 a dru­ga kopia genu jest praw­idłowa, są częś­ciowo odporne na zakaże­nia HIV a i AIDS u takich osób rozwi­ja się wol­niej.

 


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 27/05/2015, Data aktualizacji: 15/10/2015