Badanie ojcostwa i informacje dotyczące kosztów badania

Czy można zrobić badanie ojcostwa na NFZ, Kto płaci za badanie ojcostwa, Gdzie zrobić badanie ojcostwa najtaniej, Czy tanie badanie ojcostwa jest pewne

Badanie ojcost­wa może być wyko­nane zarówno pod­czas trwa­nia ciąży, jak i w dowol­nym momen­cie po jej zakończe­niu. Od wybranej metody bada­nia zależy jego cena — badanie na ojcost­wo daje jed­nak rodz­i­com pewność, pozwala na zachowanie spoko­ju i może również stanow­ić dowód sądowy, który ma istotne znacznie choć­by przy usta­la­niu ali­men­tów.

Spis treś­ci:

Czy moż­na zro­bić badanie ojcost­wa na NFZ?
Kto płaci za badanie ojcost­wa?
Gdzie zro­bić badanie ojcost­wa naj­taniej?
Czy tanie badanie ojcost­wa jest pewne?

Czy można zrobić badanie ojcostwa na NFZ?

NFZ refun­du­je bada­nia, które służą do diag­nos­ty­ki chorób lub mogą przy­czy­ni­ać się do poprawy stanu zdrowia. W kat­a­logu badań refun­dowanych nie zna­jdziemy jed­nak testów DNA na ojcost­wo, ponieważ nie mają one na celu diag­nos­tyk chorób. Służą jedynie do otrzy­ma­nia infor­ma­cji odnośnie ojcost­wa i z tego powodu nie podle­ga­ją refun­dacji w naszym kra­ju.

Kto płaci za badanie ojcostwa?

Bada­nia na ojcost­wo są płatne. Stan­dar­d­owo kosz­ty bada­nia ponosi oso­ba, dla której jest ono wykony­wane. Oczy­wiś­cie rodz­ice dziec­ka mogą dowol­nie podzielić się kosz­ta­mi, w co nie ingeru­je lab­o­ra­to­ri­um. Jeśli jed­nak chodzi o bada­nia zle­cone przez sąd, zwyk­le płaci za nie strona prze­grana. Nie jest to jed­nak regułą, kosz­ty sądowe mogą bowiem zostać rozdzielone w dowol­ny sposób, o czym zawsze decy­du­je wyrok sądowy.

Gdzie zrobić badanie ojcostwa najtaniej?

Naj­taniej moż­na wykon­ać bada­nia na ojcost­wo w lab­o­ra­to­ri­ach rekla­mu­ją­cych się w Internecie. Przesłanie próbek kuri­erem znacznie oszczędza czas klien­ta. Warto jed­nak pamię­tać, że nie zawsze naj­tańsze ofer­ty są najlep­sze — częs­to należy do nich doliczyć dodatkowe kosz­ty, które ostate­cznie znacznie pod­wyższa­ją cenę wyko­na­nia bada­nia.

Czy tanie badanie ojcostwa jest pewne?

Wiary­god­ność bada­nia zależy od lab­o­ra­to­ri­um, zakre­su bada­nia i pobranej prób­ki, a nie od ceny bada­nia. Moż­na uzyskać blisko 100% pewność, jeśli zostanie wyko­nane badanie obe­j­mu­jące 24 mark­ery DNA. Warto na to zwracać uwagę przy wyborze ofer­ty, ponieważ tańsze bada­nia częs­to nie obe­j­mu­ją takiej iloś­ci anal­i­zowanych mark­erów. Wiary­god­ność bada­nia zależy od pobranej prób­ki — może być niższa, jeśli prób­ka zostanie pobrana samodziel­nie — między inny­mi do celów sądowych prób­ki pobiera się tylko w placów­ce lab­o­ra­to­ri­um, a to może wiązać się również z wyższą ceną.

Data publikacji: 23/04/2019