Badanie ojcostwa z pobraniem próbek w przychodni – łatwy dostęp, krótkie terminy

badanie ojcostwa

Pac­jen­ci testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. mają do dys­pozy­cji pon­ad 200 przy­chod­ni zlokali­zowanych na tere­nie całego kra­ju, w których mogą pobrać prób­ki mate­ri­ału gene­ty­cznego i wykon­ać pewne badanie ojcost­wa. Wystar­czy, że pac­jent zadz­woni do lab­o­ra­to­ri­um (może też napisać maila lub zgłosić się na cza­cie), poda pasu­ją­cy mu ter­min i godz­inę, a pra­cown­ik zaj­mu­je się umówie­niem wiz­y­ty.

W przy­chod­ni moż­na pobrać prób­ki zarówno do pry­wat­nego, jak i sądowego tes­tu na ojcost­wo. Pra­cown­ik placów­ki służy również pomocą w wypeł­ni­a­n­iu for­mu­la­rzy, które są niezbędne do tego, aby badanie ojcost­wa mogło być zre­al­i­zowane. Ter­miny oczeki­wa­nia na pobranie są krótkie. Może się ono odbyć „od ręki”, a więc nawet w dniu rejes­tracji.

Badanie ojcostwa z pobraniem próbek w przychodni – i masz pewność, że Twoje DNA zostanie właściwie zabezpieczone

Ponieważ wszys­tkim zaj­mu­je się oso­ba z per­son­elu medy­cznego. Zan­im rozpocznie ona jed­nak pobier­ać wymazy od wszys­t­kich uczest­ników tes­tu, ubiera najpierw jed­no­ra­zowe rękaw­icz­ki. Potem bierze dłu­gi paty­czek z baweł­ni­aną końcówką (tzw. wymazówkę), wkła­da go do ust pac­jen­ta i pociera nim o wewnętrzną stronę policz­ka. Pobranie wymazów z obu policzków u wszys­t­kich uczest­ników tes­tu (jeśli ma on mieć charak­ter pry­wat­ny mogą nimi być tylko ojciec i dziecko) nie zaj­mu­je więcej niż kil­ka min­ut i jest całkowicie bezbolesne.

Wymazy nie są jedyny­mi próbka­mi, na pod­staw­ie których da się wykon­ać pewne badanie ojcost­wa. W przy­chod­ni moż­na z powodze­niem pozostaw­ić również do anal­izy wiele innych próbek, np. włosy wyr­wane wraz z cebulka­mi, uży­waną szc­zoteczkę do zębów, puszkę po napo­ju, gumę do żucia, zakr­waw­iony plas­ter czy pod­paskę, a nawet szk­lankę czy sztućce. Wszys­tkie te przed­mio­ty mogą zaw­ier­ać pewne iloś­ci mate­ri­ału gene­ty­cznego danej oso­by i tak samo dobrze nada­ją się do tes­tu na ojcost­wo.

Badanie ojcostwa – czy do wizyty w przychodni trzeba się jakoś przygotowywać

Badanie ojcost­wa nie wyma­ga od osób biorą­cych w nim udzi­ał żad­nych szczegól­nych przy­go­towań. W dniu pobra­nia moż­na zjeść posiłek, czy zażyć stosowane leki – jedze­nie, picie, prze­byte choro­by, leki czy nało­gi nie mają wpły­wu na nasze DNA, które jest stałe od nar­o­dzin aż do śmier­ci. Należy jed­nak zachować co najm­niej 1-godzin­ny odstęp między ostat­nim posiłkiem/wypitym napo­jem a pobraniem. Prosimy w tym cza­sie nie żuć też gumy i nie pal­ić papierosów.

Badanie ojcostwa na potrzeby procesu sądowego – pamiętaj o dokumentach tożsamości

Przyniesie­nie do przy­chod­ni ważnych doku­men­tów tożsamoś­ci jest wyma­gane jeśli badanie DNA na ojcost­wo odby­wa się z pełną pro­ce­durą sądową , a jego wynik ma być dla wymi­aru spraw­iedli­woś­ci pełnowartoś­ciowym dowo­dem w spraw­ie. Wtedy do przy­chod­ni na pobranie wymazów z policz­ka oprócz ojca i dziec­ka musi przyjść również mat­ka. Tożsamość trój­ki uczest­ników jest wery­fikowana, na pod­staw­ie okazanych doku­men­tów (pasz­por­tu, dowodu oso­bis­tego, aktu urodzenia dziec­ka).  Następ­nie w obec­noś­ci świad­ków pobier­ane są prób­ki i spisy­wany jest pro­tokół. Stanowi on potem załącznik do wyniku wraz z opinią eksper­ta ds. usta­la­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa pełniącego funkcję biegłego sądowego.

Data publikacji: 09/12/2016, Data aktualizacji: 07/12/2018