BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNERAK PIERSI I JAJNIKA

Bezpłatne badania na raka piersi

Rak pier­si jest najczęś­ciej wys­tępu­ją­cym nowot­worem wśród kobi­et w Polsce. Każdego roku zapa­da na niego praw­ie 10 tysię­cy kobi­et! W przy­pad­ku nowot­woru bard­zo waż­na jest diag­noza na wczes­nym etapie roz­wo­ju choro­by. Szy­bko wykry­ty rak pier­si daje ogromne szanse na wylecze­nie!

.
Podob­nie w przy­pad­ku raka jajni­ka, który stanowi ogromne wyzwanie dla onkologii gineko­log­icznej XXI wieku. Jest to bowiem choro­ba, która ujaw­nia się w 70 % w późnym okre­sie roz­wo­ju (w wysokim stop­niu zaawan­sowa­nia). Wtedy na lecze­nie częs­to jest już stanow­c­zo za późno. Dlat­ego też tak waż­na jest pro­fi­lak­ty­ka nowot­worów pier­si i jajni­ka.

Za dziedz­ic­zoną postać raka pier­si oraz jajni­ka odpowiedzial­na jest mutac­ja genu BRCA1. U nosi­cielek tej mutacji obser­wu­je się około 50–80% ryzyko roz­wo­ju raka pier­si i około 40% ryzyko roz­wo­ju raka jajni­ka. Sza­cu­je się, że wśród Polek, nosi­cielek mutacji w genach BRCA1 oraz BRCA2 może być nawet 200 tysię­cy!

.

.
Nowa­tors­ki pro­gram pro­fi­lak­ty­ki chorób nowot­worowych Min­is­terst­wa Zdrowia real­i­zowany w przy­chod­ni ADO-MED

Ado-med

Biorąc udzi­ał w pro­gramie możesz bezpłat­nie zbadać Two­je ryzyko wys­tąpi­enia choro­by nowot­worowej (rak pier­si lub/i jajni­ka) i zostać obję­ty dłu­go­let­nim cyk­lem badań pro­fi­lak­ty­cznych (bez koniecznoś­ci czeka­nia w kolejce).Badania są przeprowadzane w opar­ciu o najnowsze wyty­czne i przy wyko­rzys­ta­niu badań gene­ty­cznych.

NIE CZEKAJSPRAWDZ JAK DUŻE JEST TWOJE RYZYKO !!!

Szczegóły u naszego per­son­elu lub pod numera­mi tele­fonów: 32 77 22 705 lub 77 22 708 41–506 Chorzów, ul. St. Batorego 19, e-mail: adomed2@adomed2.com.pl, www: www.adomed2.com.pl

UWAGA: Pro­gram real­i­zowany jest od 3 listopa­da do ok. 15 grud­nia. Ilość miejsc jest ogranic­zona. Nie zwlekaj zatem, zgłoś się już dziś!


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 27/05/2015