Celiakia – badanie rodzinne

Dlaczego warto zbadać całą rodzinę?

Celi­akia to choro­ba uwarunk­owana gene­ty­cznie, oznacza to, że dzieci mogą odziedz­iczyć ją po rodz­i­cach. Jeżeli zaś została zdi­ag­no­zowana u dziec­ka, to znaczy, że rodz­ice lub któryś z rodz­iców przekazał dziecku geny HLA DQ2 lub HLA DQ8. Celi­akia to pod­stęp­na choro­ba — przez najczęś­ciej wys­tępu­jące niecharak­terysty­czne objawy, możli­we, że nie rozpoz­nal­iśmy jej u siebie i swoich najbliższych.

Jeśli w Two­jej rodzinie są oso­by z potwierd­zoną celi­ak­ią warto wykon­ać badanie również u Ciebie i twoich najbliższych.

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

 

Badanie w pakiecie rodzin­nym — to się opła­ca

Jeżeli w rodzinie ktoś cho­ru­ję na celi­ak­ię, to ist­nieje duże praw­dopodobieńst­wo, że chorych jest więcej. Przy­go­towal­iśmy atrak­cyjne paki­ety rodzinne, dzię­ki którym badanie jest jeszcze tańsze.

celiakia badanie


.

.

Badanie 3 os.Zamaw­iam przez inter­net

Badanie 4 os.Zamaw­iam przez inter­net

Badanie 5 os.Zamaw­iam przez inter­net

Badanie możesz zamówić również tele­fon­icznie lub na naszym cza­cie. Chęt­nie odpowiemy na wszyt­skie two­je pyta­nia

 

 


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Data publikacji: 26/10/2016, Data aktualizacji: 12/07/2017