Celiakia u dzieci z cukrzycą typu 1

Dzieci z cukrzycą typu I są szczególnie narażone na celiakię

Częs­totli­wość wys­tępowa­nia celi­akii u dzieci z cukrzy­ca typu 1 jest wyższa niż u pozostałych pac­jen­tów. sisters-931131_1280Dlat­ego Pol­skie Towarzyst­wo Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Żywienia Dzieci oraz Pol­skie Towarzyst­wo Dia­beto­log­iczne zale­ca­ją wyko­nanie bada­nia na celi­akie u wszys­t­kich dzieci cho­ru­ją­cych na cukrzy­cę typu 1. Nielec­zona celi­akia uniemożli­wia pełne lecze­nie cukrzy­cy oraz skutku­je niebez­pieczny­mi powikła­ni­a­mi.

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

 

Celiakia częściej występuje u dzieci z cukrzyca typu 1

Liczne bada­nia potwierdza­ją, że dzieci cho­ru­jące na cukrzy­cę typu 1 częś­ciej cier­pią także na celi­ak­ię

czyli chorobę trzewną. Wiążę się to najpraw­dopodob­niej z podob­ny­mi predys­pozy­c­ja­mi gene­ty­czny­mi do zachorowa­nia na

obie choro­by. Poza tym cukrzy­ca i celi­akia to choro­by autoim­muno­log­iczne. To dodatkowo zwięk­sza możli­wość zachorowa­nia na nie obie, gdyż pac­jent z chorobą autoim­muno­log­iczną najczęś­ciej cier­pi na więcej niż jed­no schorze­nie tego typu.

Objawy celiakii u dzieci z cukrzyca typu 1

Najczęst­sza for­ma wys­tępowa­nia celi­akii u dzieci współwys­tępu­ją­ca z cukrzy­cą typu 1 to celi­akia skapoob­ja­wowa, zwana także ukry­tą. Swo­ją nazwę zawdz­ięcza obja­wom, które są trud­niejsze do zdi­ag­no­zowa­nia, ponieważ częs­to przy­pom­i­na­ją inne choro­by. Objawy celi­akii ukry­tej to:

  • ból głowy
  • zmi­any skórne r3
  • niedokr­wis­tość
  • wczes­na osteo­poroza
  • nisko­rosłość
  • zaburzenia neu­ro­log­iczne

 

Celiakia jak rozpoznać u dzieckabadanie celiakia przychodnia

Dzieci, u których zdi­ag­no­zowano cukrzy­cę typu 1 oraz wys­tępu­ją objawy choro­by trzewnej powin­ny wykon­ać badanie na celi­ak­ię. W tym celu Europe­jskie Sto­warzysze­nie Pedi­atrii, Hepa­tologii, Gas­trologii i Żywienia zale­ca test DNA na celi­ak­ię. Badanie gene­ty­czne to najskuteczniejsza meto­da diag­nozy szczegól­nie u dzieci, ponieważ trady­cyjne badanie krwi nie daje wiary­god­nego wyniku. Dodatkowo, jeśli wynik badań DNA potwierdzi chorobę trzewną, lekarz może odstąpić od wyko­na­nia bolesnego zabiegu biop­sji jeli­ta cienkiego u dziec­ka. Spec­jal­iś­ci zale­ca­ją przeprowadze­nie rutynowych badań w kierunku celi­akii u wszys­t­kich dzieci, a w szczegól­noś­ci chorych na cukrzy­cę. Dzię­ki temu moż­na by wykryć chorobę na wczes­nym etapie kiedy nie daje jeszcze klin­icznych objawów.

r2

Celiakia wpływa na zdrowie Twojego dziecka 

Celi­akia czyli trwała nietol­er­anc­ja glutenu jest chorobą autoim­muno­log­iczną. To znaczy, że orga­nizm Two­jego dziec­ka wyt­warza prze­ci­w­ci­ała, które zami­ast zwal­czać wirusy i bak­terie, niszczą jeli­to cienkie dokład­niej kosm­ki jeli­towe. Dzię­ki właś­ci­wej pra­cy kosmków skład­ni­ki odży­w­cze dostar­czane z poży­wie­niem przyswa­ja­ją się a dziecko jest odży­wione. Jeśli jed­nak ma celi­ak­ię ten pro­ces zosta­je zabur­zony. Zniszc­zone kosm­ki uniemożli­wia­ją pełne przyswa­janie mikroele­men­tów i wit­a­min z poży­wienia. W efek­cie dziecko cier­pi na liczne niedobo­ry skład­ników odży­w­czych i kom­p­likac­je z tym związane np. ane­mia, osteo­poroza, prob­le­my ze szk­li­wem.

 

 

 

 

 

 

celiakia a cukrzyca

Leczenie celiakii bezpośrednio wpływa na poprawę zdrowia dziecka z cukrzycą

Jedynym lekiem na celi­ak­ię jest wye­lim­i­nowanie glutenu z diety i stosowanie ścisłej diety bezg­lutenowej. Tylko w taki sposób kosm­ki jeli­ta cienkiego mogą odbu­dować się i tym samym zacząć praw­idłowo przyswa­jać wszys­tkie skład­ni­ki odży­w­cze. Dzię­ki temu także lecze­nie cukrzy­cy Two­jego dziec­ka będzie skuteczne i efek­ty­wne. Dodatkowo zmniejsza­sz ryzyko wys­tąpi­enia cięż­kich powikłań zdrowot­nych w przyszłoś­ci np:

  • zaburzenia men­stru­acji
  • prob­le­my z erekcją
  • ane­mia
  • nowotwór

Badanie celiakia – Test możesz zamówić nie wychodząc z domu lub zrobić badanie w jednej z 200 przychodni w całej Polsce

Aby zamówić badanie celi­akii, zadz­woń na bezpłat­ną infolin­ię 800 007 771 lub zamów przez inter­net. Zestaw przesyłamy do Państ­wa dar­mowym kuri­erem.  Badanie możesz wykon­ać również w jed­nej z pon­ad 200 przy­chod­ni w całej Polsce -> zna­jdź przy­chod­nie

.

Na wszys­tkie wasze pyta­nia odpowiadamy tele­fon­icznie lub przez nasz czat. Zapy­taj nas o wszys­tko 

Warto wiedzieć:Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

 

Data publikacji: 26/08/2016, Data aktualizacji: 12/07/2017