Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia: 7-02-2019

testDNA Laboratorium Sp. z o.o. otrzymało certyfikat Labquality

W 2018 roku testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. uczest­niczyło w między­nar­o­dowym pro­gramie zewnętrznej oce­ny jakoś­ci w medy­cynie lab­o­ra­to­ryjnej Labqual­i­ty. Jest to pro­gram między­lab­o­ra­to­ryjnych badań porów­naw­czych oce­ni­a­ją­cy w sposób bard­zo kom­plek­sowy pro­ce­dury anal­i­ty­czne stosowane w lab­o­ra­to­ri­ach medy­cznych. 31 grud­nia 2018 roku testD­NA uzyska­lo cer­ty­fikat z udzi­ału w pro­gramie.

Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów – główna misja programu Labquality

Labqual­i­ty jest nieza­leżną orga­ni­za­cją pow­stałą w 1971 z inic­jaty­wy Fińskiego Towarzyst­wa Chemii Klin­icznej, Fińskiego Czer­wonego Krzyża, Hos­pi­tal League, szpi­tali cen­tral­nych i samorządów zawodowych. Należy do Euro­pean Com­mit­tee for Exter­nal Qual­i­ty Assess­ment Pro­grammes in Lab­o­ra­to­ry Med­i­cine (EQALM) oraz współpracu­je z inny­mi orga­ni­za­c­ja­mi Exter­nal Qual­i­ty Assess­ment (EQA) w Europie. Na are­nie między­nar­o­dowej Pro­gramy Zewnętrznej Oce­ny Jakoś­ci EQA Labqual­i­ty są trak­towane jako usłu­gi wysok­iej jakoś­ci. Obec­nie uczest­niczy w nich 4500 lab­o­ra­toriów z 50 kra­jów. W prowadze­nie pro­gramów oce­ny jakoś­ci zaan­gażowanych jest z kolei praw­ie 200 koor­dy­na­torów oraz spec­jal­istów.

Pro­gram Labqual­i­ty łączy w sobie zale­ty pro­gra­mu między­na­wowego i kra­jowego. Lab­o­ra­to­ri­um, które w nim uczest­niczy ma szan­sę ocenić swo­je osiąg­nię­cia na tle innych lab­o­ra­toriów z całego świa­ta, w tym z Europy, Azji czy Afry­ki. Infor­ma­c­je doty­czące tych osiąg­nięć zawarte są w indy­wid­u­al­nych rapor­tach z poszczegól­nych rund sprawdzianów. Pro­gram Labqual­i­ty daje też możli­wość kon­sul­tacji z kra­jowy­mi eksper­ta­mi.

 

Kon­takt: tel. 32 44 534 26, kom. 570 070 054

Cer­ty­fikaty: www.testDNA.pl/certyfikaty

labquality certyfikat

 

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. Lab­o­ra­to­ri­um badaw­cze akredy­towane przez PCA, Nr AB 1618. Należymy do czołów­ki firm wykonu­ją­cych bada­nia gene­ty­czne z zakre­su diag­nos­ty­ki medy­cznej oraz ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa i pokrewieńst­wa. Najwyższa jakość badań real­i­zowanych w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. została potwierd­zona liczny­mi cer­ty­fikata­mi, przyz­nany­mi m.in. przez Niemieck­ie Sto­warzysze­nie Medy­cyny Sądowej (GEDNAP 52) oraz Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genet­ics (ISFG).  Lab­o­ra­to­ri­um reg­u­larnie bierze udzi­ał w między­nar­o­dowych pro­gra­mach biegłoś­ci m. in. Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices (CTS), Unit­ed King­dom Nation­al Exter­nal Qual­i­ty Assess­ment Scheme for Mol­e­c­u­lar Genet­ics (UK NEQAS) oraz Exter­nal Qual­i­ty Assess­ment in Lab­o­ra­to­ry Med­i­cine in Swe­den (EQUALIS). Nasz zespół tworzą spec­jal­iś­ci z wielo­let­nim doświad­cze­niem: eksper­ci ds. iden­ty­fikacji osob­niczej i krymi­nal­isty­ki oraz ds. ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa, lekarze, diag­noś­ci lab­o­ra­to­ryjni i biotech­nolodzy. Dzię­ki współpra­cy z ceniony­mi spec­jal­is­ta­mi udostęp­ni­amy pac­jen­tom możli­wość sko­rzys­ta­nia z kon­sul­tacji z gene­tyka­mi, diete­tyka­mi, psy­chologa­mi oraz gas­trologa­mi. Nasze bada­nia dostęp­ne są w całej Polsce – posi­adamy pon­ad 200 punk­tów pobrań, a zestawy do pobra­nia próbek DNA zna­j­du­ją się dodatkowo w pon­ad 150 aptekach. Koor­dynu­je­my również przeprowadzanie badań w zagranicznych lab­o­ra­to­ri­ach. Doty­czy to przede wszys­tkim rzad­kich chorób gene­ty­cznych, których diag­nos­ty­ka w Polsce nie jest jeszcze możli­wa. Mar­ka testD­NA jest obec­na na pol­skim rynku już od 15 lat. W tym cza­sie wykon­al­iśmy anal­izy dla pon­ad 250 000 pac­jen­tów i zdobyliśmy zau­fanie sądów, proku­ratu­ry i lekarzy.

  Otwórz komu­nikat w for­ma­cie PDF

Zobacz też:


 

Data publikacji: 07/02/2019, Data aktualizacji: 04/03/2019