Dwie trzecie Amerykanów może być zarażonych wirusem HPV

Dwie trzecie Amerykanów może być zarażonych wirusem HPVJak sugeru­ją najnowsze wyni­ki badań aż dwie trze­cie dorosłych Amerykanów może być zarażonych przy­na­jm­niej jed­nym — ze 109 szczepów — wirusem bro­daw­cza­ka ludzkiego. Wyni­ki testów przeprowad­zonych przez ekspertów z NYU Lan­gone Med­ical Cen­ter w Nowym Yorku zostały zaprezen­towane w 2014 roku na kon­fer­encji Amerykańskiego Sto­warzyszenia Mikro­bi­ologii w Bostonie.

HPV należy do najczęst­szych wirusów przenos­zonych drogą płciową w USA. Eksper­ci uważa­ją, że każ­da oso­ba akty­w­na sek­su­al­nie miała w pewnym momen­cie życia do czynienia z tym groźnym pato­gen­em. Zazwyczaj obec­ność wirusa HPV nie przy­czy­nia się do roz­wo­ju żad­nych poważniejszych chorób. Ist­nieją jed­nak pewne jego szczepy, które są niebez­pieczne dla zdrowia człowieka. Takim przykła­dem może być odmi­ana 16 i 18 wirusa bro­daw­cza­ka ludzkiego, która sprzy­ja roz­wo­jowi aż 70 % nowot­worów szyj­ki maci­cy, a sam szczep 16 jest odpowiedzial­ny za 50 % przy­pad­ków raka gardła i 85% raka odbyt­ni­cy.

Obecność wirusa HPV stwierdzono u 69% badanych

Zespół spec­jal­istów z Nowego Yorku chci­ał dowiedzieć się ilu dorosłych Amerykanów jest rzeczy­wiś­cie zarażonych wirusem bro­daw­cza­ka ludzkiego i jakie odmi­any wirusa wys­tępu­ją u nich najczęś­ciej. W tym celu dokon­ali oni anal­izy pub­licznie dostęp­nych danych, pochodzą­cych z Nation­al Insti­tutes of Health Human Micro­bio­me Project – pro­gra­mu gro­madzącego infor­ma­c­je o wpły­wie mikroor­ga­nizmów na zdrowie człowieka. Dzię­ki dostęp­nym infor­ma­cjom zebra­no prób­ki pochodzące od 103 zdrowych kobi­et i mężczyzn. Wymazy pobra­no m. in. ze skóry, pochwy, jamy ust­nej i jelit. Naukow­cy zajęli się następ­nie odszyfrowywaniem różnych frag­men­tów DNA. Było to możli­we dzię­ki zas­tosowa­niu metody sek­wencjonowa­nia „shotgun”(ang. shot­gun sequenc­ing). Tech­ni­ka ta pole­ga na sek­wencjonowa­niu losowo pofrag­men­towanych odcinków DNA. Aby przeanal­i­zować wyłącznie szczepy HPV, usunię­to wszys­tkie ludzkie sek­wenc­je DNA, a następ­nie otrzy­mane wyni­ki porów­nano z wynika­mi udostęp­niony­mi przez inne nar­o­dowe bazy danych. Jak się okaza­ło ze 148 znanych szczepów HVP 109 znaleziono u 69% uczest­ników bada­nia. Co ciekawe u zaled­wie 4% z nich wykazano obec­ność obu typów HPV wysok­iego ryzy­ka, a więc szczepu 16 i 18. U 61% pac­jen­tów wirus obec­ny był w skórze, u 41% zakaże­nie doty­czyło pochwy, u 30% badanych wirusa znaleziono w jamie ust­nej, a u 17% w jeli­cie. Z kolei u 59% badanych wirus zaatakował tylko jeden organ, u 31% dwa organy, nato­mi­ast u 10% infekc­ja obe­j­mowała już trzy narządy. Najwięk­szą różnorod­ność szczepów HPV znaleziono w skórze, następ­nie w pochwie, jamie ust­nej, a najm­niejszą w jeli­tach.

Problem zakażenia wirusem HPV jest bardziej złożony niż dotychczas sądzono

Cho­ci­aż więk­szość typów wirusa znalezionych u badanych osób nie stanow­iła zagroże­nia, naukow­cy alar­mu­ją, że niek­tóre z nich mogą rozwi­jać się w bard­zo niekon­trolowany sposób. Wiele z tych z pozoru bez­piecznych szczepów nie przy­czy­nia się do roz­wo­ju żad­nych poważnych chorób. Eksper­ci pod­kreśla­ją jed­nak, że prowadze­nie dal­szych badań nad tymi na pozór nieszkodli­wy­mi wirusa­mi jest jak najbardziej uza­sad­nione. Prob­lem zakażeń wirusem HPV jest dużo powszech­niejszy i bardziej złożony niż doty­chczas sąd­zono. Dlat­ego konieczne jest dal­sze mon­i­torowanie tego zjawiska. Być może poz­woli to ustal­ić w jaki sposób geno­typy szczepów HPV, które nie są rakotwór­cze, wchodzą w inter­akcję z tymi wywołu­ją­cy­mi raka. Badaczy w sposób szczegól­ny intere­su­je rola HPV w roz­wo­ju raka szyj­ki maci­cy. Eksper­ci planu­ją opra­cow­anie nowych metod wykry­wa­nia wszys­t­kich odmi­an wirusa bro­daw­cza­ka ludzkiego. Spec­jal­iś­ci uspoka­ja­ją, że otrzy­mane w wyniku przeprowad­zonych anal­iz rezul­taty nie muszą wywoły­wać pani­ki w społeczeńst­wie. Mimo wszys­tko w dal­szym ciągu powin­no się wykony­wać szczepi­enia prze­ci­wko zakaże­niu wirusem HPV, a w szczegól­noś­ci prze­ci­wko szczepom 16 i 18.

Uwa­ga! Powyższy artykuł ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny.

Data publikacji: 11/05/2015, Data aktualizacji: 24/01/2017