Genetyczne korzenie

Łącząc genealogię z gene­tyką stwor­zono nową dziedz­inę badaw­czą, która udostęp­niła więk­sze możli­woś­ci ustal­e­nia pokrewieńst­wa i powinowact­wa pomiędzy ludź­mi.

Genealogia genetyczna- jak to działa?

Genealo­gia gene­ty­cz­na pozwala na uzyskanie nowych źródeł infor­ma­cji, koniecznych do wery­fikacji rodzin­nych więzi, potwierdzenia wspól­nych nazwisk czy też określe­nia pow­iązań w prostej linii ojcowskiej lub matczynej. Dzię­ki połącze­niu genealogii z gene­tyką możli­we jest wzbo­gace­nie trady­cyjnych metod poszuki­wa­nia swoich krewnych.

W trak­cie anal­izy DNA może­my określić, czy dane oso­by dzielą wspól­nych przod­ków oraz wyty­czyć trasę migracji danych grup ludz­kich charak­teryzu­jąc ich his­to­rie na set­ki pokoleń wstecz. Aby uzyskać takie infor­ma­c­je wyko­rzys­tu­je­my dane dostęp­ne w spec­jal­isty­cznych bazach danych. Wyni­ki naszych badań przed­staw­iane są wtedy w formie map­ki, z zaz­nacze­niem regionów pochodzenia naszych przod­ków.

Genetyczne narzędzia

W genealogii gene­ty­cznej wyko­rzys­tu­je­my anal­izy chro­mo­so­mu Y oraz mito­chon­dri­al­nego DNA (mtD­NA), gdyż te struk­tu­ry bard­zo wol­no ule­ga­ją zmi­an­ie dzię­ki czemu ustal­e­nie korzeni genealog­icznych się­ga­ją­cych nawet setek tysię­cy lat wstecz jest możli­we.

Chro­mo­som Y — Wys­tępu­je tylko u mężczyzn. Dziedz­iczy się w prostej linii męskiej prak­ty­cznie niezmi­en­nie z ojca na syna. Dzię­ki temu możli­we jest usta­lanie wspól­nego przod­ka w prostej linii ojcowskiej.

Badanie chro­mo­so­mu Y wyko­rzysty­wane jest w celu określe­nia czy dwóch mężczyzn posi­a­da tego samego bio­log­icznego ojca, np: w sytu­acji kiedy potenc­jal­ny bio­log­iczny ojciec nie żyje.
Anal­izy chro­mo­so­mu Y mogą być wyko­nane również u mężczyzn na pozór niespokrewnionych, ale noszą­cych to samo nazwisko.

mtD­NA — na pod­staw­ie anal­izy mito­chon­dri­al­nego DNA określa się lin­ię matczyną, ponieważ mat­ka przekazu­je mtD­NA swoim dzieciom (zarówno płci żeńskiej i męskiej), jed­nakże u mężczyzn mito­chon­dri­alne DNA zani­ka na etapie sper­mato­genezy. mtD­NA przekazy­wane jest następ­nym pokole­niom tylko w linii żeńskiej, czyli nasza mama, bab­cia i prabab­cia od strony mamy mają takie samo mtD­NA.

mtD­NA jest wyko­rzysty­wane w określe­niu czy 2 lub więcej osób jest ze sobą spokrewnionych poprzez wspól­ną lin­ię matczyną. Test ten jest również stosowany przy skom­p­likowanych tes­tach macierzyńst­wa, gdzie dom­nie­m­ana mat­ka nie żyje.

.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz

Data publikacji: 21/05/2015, Data aktualizacji: 14/06/2016