Genodieta sposobem na prawidłowy rozwój  twojego dziecka?

Chy­ba wszys­tkim odpowiedzial­nym rodz­i­com zależy na praw­idłowym roz­wo­ju dziec­ka. Recep­tą na zdrowie powin­na być odpowied­nio zbi­lan­sowana dieta, a więc taka która będzie dostar­cza­ła wszys­t­kich niezbęd­nych skład­ników odży­w­czych. Pamię­ta­jmy jed­nak, że każdy orga­nizm jest inny. Nie wszys­tko co służy mamie i tacie będzie miało pozy­ty­wny wpływ na malucha. Jak unikać błędów żywieniowych i nie naraz­ić dziec­ka na nad­wagę oraz inne choro­by cywiliza­cyjne? Odpowiedź jest pros­ta: zas­tosować dietę zgod­ną z jego włas­nym DNA

Każdy z nas jest inny

Człowiek został wyposażony w pewien niepow­tarzal­ny zestaw genów. To on będzie w znaczniej mierze decy­dował o predys­pozy­c­jach do zapada­nia na różnego rodza­ju choro­by. Liczne bada­nia wykaza­ły, że poprzez dietę dopa­sowaną do indy­wid­u­al­nych pref­er­encji każdego osob­ni­ka moż­na zachować nie tylko szczupłą i ład­ną syl­wetkę, ale też zapo­biec roz­wo­jowi wielu schorzeń, takich jak choć­by cukrzy­ca, aler­gia, zaburzenia meta­bol­iczne, czy choro­by układu krąże­nia.

Dieta DNA, zwana inaczej dietą gene­ty­czną lub gen­odi­etą zakła­da, że każdy z nas powinien jeść wyłącznie pro­duk­ty zgodne ze swoim kodem gene­ty­cznym (geno­typem).

Wystarczy prosty test genetyczny…

Aby dowiedzieć się co powin­no jeść dziecko, a czego musi bezwzględ­nie się wys­trze­gać, wystar­czy przeprowadz­ić prosty test gene­ty­czny. Pobranie mate­ri­ału DNA do tes­tu jest szy­bkie, bez­pieczne i całkowicie bezbolesne. Próbkę stanowi mianowicie wymaz z policz­ka, który uzysku­je się poprzez potar­cie jego wewnętrznej strony spec­jal­nym paty­czkiem. Otrzy­mane w ten sposób mate­ri­ały wysyła się następ­nie do odpowied­niej placów­ki medy­cznej. Takiemu bada­niu mogą się pod­dać ludzie w każdym wieku, zarówno oso­by zdrowe, jak i te cier­piące na różnego rodza­ju schorzenia.

Na badanie gene­ty­czne powin­ni zde­cy­dować się ci rodz­ice, którym zależy na przyszłoś­ci swoich pociech. Pamię­ta­jmy, że to właśnie rodz­ice mają najwięk­szy wpływ na ich nawy­ki żywieniowe, szczegól­nie we wczes­nych lat­ach życia. Może warto więc to wyko­rzys­tać?

.

Uwa­ga! Przed­staw­iony mate­ri­ał ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny — nie wykonu­je­my opisanego wyżej bada­nia.

Jed­nocześnie zaprasza­my Państ­wa do zapoz­na­nia się z naszą ofer­tą testów DNA!


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

 

Data publikacji: 25/05/2015