Geny mają wpływ na ryzyko przedwczesnego porodu– nowe fakty

Geny mają wpływ na ryzyko przedwczesnego porodu

Naukow­cy z Uni­ver­si­ty of Cal­i­for­nia, San Diego School of Med­i­cine ustalili niedawno nowe fak­ty doty­czące gene­ty­cznych czyn­ników ryzy­ka przed­w­czes­nego poro­du. Czyn­nik ryzy­ka związany jest z gen­em kodu­ją­cym biał­ka, które wspo­ma­ga­ją komór­ki układu odpornoś­ciowego w ziden­ty­fikowa­niu i reakcji na obec­ność paciorkow­ca grupy B (Strep­to­coc­cus agalac­ti­ae, GBS — group B Strep­to­coc­cus).

Ciężarne kobi­ety bard­zo częs­to pod­da­ją się badan­iom na obec­ność tej groźnej bak­terii. Pon­ad­to jeśli zostanie ona wykry­ta, pod­czas poro­du podawane są anty­bio­ty­ki, które chronią dziecko przed zaraże­niem. Celem przeprowad­zonych przez naukow­ców badań było wyjaśnie­nie dlaczego niek­tóre kobi­ety są bardziej od innych narażone na zakaże­nie tym paciorkow­cem.

Dwa białka odpowiedzialne za równowagę w organizmie

Obec­ność GBS stwierdza się śred­nio u 15–20% zdrowych kobi­et. Niem­niej jed­nak bak­te­ria ta może wywoły­wać u wcześ­ni­aków niebez­pieczne dla zdrowia i życia zakaże­nia, takie jak posoczni­ca czy zapale­nie opon móz­gowych. Eksper­ci zbadali dwa biał­ka mające związek z GBS. Okaza­ło się, że kiedy jed­no z nich określane jako Siglec-14 odpowia­da za reakcję układu immuno­log­icznego na pato­gen, drugie z kolei o nazwie Siglec-5 hamu­je akty­wność tego układu. Mamy więc do czynienia z dwoma białka­mi, z których jed­no „mówi” nasze­mu orga­niz­mowi, aby zaatakowało szkodli­wą bak­ter­ię, a drugie nato­mi­ast spowal­nia ten pro­ces.
Jak zaz­nacza­ją spec­jal­iś­ci, dokładne rozpoz­nanie tego zjawiska może przy­czynić się do opra­cow­a­nia skuteczniejszych metod leczenia GBS. Kieru­jąc się zaob­ser­wowaną reakcją ludzkiego ciała na pojaw­ie­nie się bak­terii, naukow­cy dos­zli do wniosku, że taki sposób dzi­ała­nia obu białek ma na celu zrównoważe­nie immuno­log­icznej odpowiedzi orga­niz­mu na obec­ność pato­genów.

Brak obecności białka Siglec-14 może być przyczyną przedwczesnego porodu

Kali­forni­js­cy naukow­cy odkryli, że brak obec­noś­ci w orga­nizmie człowieka, a w tym również nien­ar­o­d­zonego dziec­ka biał­ka Siglec-14 może zwięk­szyć ryzyko przed­w­czes­nego poro­du. Dzieje się tak dlat­ego, że reakc­ja układu odpornoś­ciowego na obec­ność bak­terii nie jest wów­czas odpowied­nio zrównoważona.

Naukow­cy sądzą, że prowadze­nie dal­szych badań w tym zakre­sie może być niezwyk­le użyteczne przy opra­cowywa­niu nowych metod leczenia nie tylko GBS, ale także odpornych na anty­bio­ty­ki infekcji, chorób przewlekłych, HIV oraz zaburzeń krzep­nię­cia krwi.
Intere­su­ją­cy w przy­pad­ku paciorkow­ca z grupy B jest fakt, że oprócz człowieka nie wys­tępu­je on u żad­nych innych zwierząt, w tym nawet szym­pa­n­sów, dzielą­cych z ludź­mi aż 99% sek­wencji białkowych. Zauważal­na ekspres­ja białek na błony płodowe jest również dość unika­towym zjawiskiem.

Wyni­ki testów uzyskanych przez kali­forni­js­kich badaczy mogą pomóc w wyjaśnie­niu dlaczego obec­ność wybranych bak­terii wywołu­je pojaw­ie­nie się pewnych, charak­terysty­cznych tylko dla człowieka chorób.

W 2006 roku bada­nia kon­tyn­uowane przez naukow­ców w Vir­ginia Com­mon­wealth Uni­ver­si­ty School of Med­i­cine umożli­wiły ziden­ty­fikowanie wari­antów gene­ty­cznych, wskazu­ją­cych na więk­sze ryzyko wys­tąpi­enia przed­w­czes­nego poro­du u czarnych mieszkanek Amery­ki, niż u kobi­et rasy białej. Zespół ekspertów z Vir­ginii ustal­ił, że zmi­any w poje­dynczym nuk­leo­ty­dzie genu o nazwie SERPINH1, reduku­je ilość kola­genu pro­dukowanego przez błony płodowe, który wzmac­nia je i chroni przed roz­er­waniem. Jak wykaza­ły bada­nia gen ten wys­tępu­je znacznie częś­ciej u Afroamerykanów.

Uwa­ga! Powyższy artykuł ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z ofer­tą naszych badań

.

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).
Data publikacji: 11/05/2015, Data aktualizacji: 03/06/2015