Bez nazwy-1Gwarancja na KAŻDĄ próbkę DNA

Wymaz z policzka, szczoteczka, guma, papieros, sztućce, chusteczka i wiele innych

Zas­tanaw­ia­cie się Państ­wo co znaczy “gwaranc­ja na prób­ki”? Jed­nym słowem jest to pewność, że w przy­pad­ku, gdy prób­ki które Państ­wo dostar­czy­cie będą gorszej jakoś­ci, dru­ga anal­iza z kole­jnej dostar­c­zonej prób­ki zostanie przeprowad­zona bezpłat­nie. Co ważne, nie narzu­camy Państ­wu ter­minu dosła­nia nowej prób­ki — może to być za tydzień, miesiąc czy nawet rok. Badanie w lab­o­ra­to­ri­um będzie cały czas “otwarte”. To pozwala również zag­waran­tować Państ­wu bez­pieczeńst­wo, ponieważ wiedzą Państ­wo, że warun­ki bada­nia pozostaną stałe.

kazda_probka_gwarancja

.

Do bada­nia lab­o­ra­to­ri­um przyj­mu­je prak­ty­cznie każdą próbkę, która speł­nia pod­sta­wowe wymo­gi. testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. ma doświad­cze­nie w anal­izach niety­powych próbek stąd klien­ci nie są straszeni dodatkowy­mi kosz­ta­mi ponownych anal­iz. Wszys­tko jest zawarte w jed­nej opła­cie.

 


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 03/06/2016, Data aktualizacji: 13/09/2016