TEST DNA HPV 27

Badanie gene­ty­czne pole­ga­jące na detekcji 27 gen­i­tal­nych typów HPV i przy wyniku dodat­nim typowanie 6 najczęś­ciej wys­tępu­ją­cych typów wirusa HPV (6, 11, 16, 18, 31, 33 )

.
Jeśli w bada­niu zostało ziden­ty­fikowane zakaże­nie, to na wyniku bada­nia pojaw­ia się infor­ma­c­ja, jakim konkret­nie spośród 6 geno­ty­powanych typów HPV jest zakażona pacjentka/pacjent.

 

Data publikacji: 28/05/2015, Data aktualizacji: 24/01/2017