Jak upewnić się, że to alergia pokarmowa?

Nie sposób wymienić wszys­tkie skład­ni­ki na które może­my być uczu­leni. Jed­nym z nich jest gluten- białko zawarte w zbożach. Jeżeli pode­jrze­wasz, że ty lub twój blis­ki jest uczu­lony na gluten, weź pod uwagę, że to może być Celi­akia — choro­ba o wiele poważniejsza niż aler­gia pokar­mowa. Ona również daje o sobie znać, kiedy dostar­cza­my orga­niz­mowi gluten.
.

Bóle brzucha, wzdę­cia, zaparcia, biegun­ki, bóle głowy, apa­tia, brak apety­tu, objawy niedoży­wienia oraz noto­ryczne uczu­cie zmęczenia wskazu­ją na celi­ak­ię. Co gorsze to tylko nikła część dolegli­woś­ci. Celi­akia u dorosłych objaw­ia się głównie w schorzeni­ach poza żołąd­kowych w sposób skąpo obja­wowy lub co gorsze bezob­ja­wowy.
.

Nielec­zona celi­akia prowadzi do bard­zo poważnych kon­sek­wencji zdrowot­nych. Wśród najpoważniejszych wymienia się nowot­wory prze­wodu pokar­mowego.

 

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

.

Celiakia u dorosłych wysyła często nietypowe sygnały:

 Układ krwionośny — Ane­mia, bladość skóry, skłon­ność do krwaw­ień
 Układ kost­ny — bóle koś­ci i stawów, częste zła­ma­nia
 Układ mięśniowy — częste skur­cze, zanik mięśni
 Układ ner­wowy — mrowie­nie w nogach, zapale­nie ner­wów, padacz­ka
 Objawy skórne — obrzę­ki, wysyp­ki, zapale­nia, wybroczyny
 Zaburzenia Endokryno­log­iczne — prob­le­my z erekcją, niereg­u­larność miesiączek
 Skut­ki niedoborów spowodowanych zaburze­niem wchła­ni­a­nia: osła­bi­e­nie, drażli­wość, ból dziąseł, owr­zodze­nie jamy ust­nej, łamanie w koś­ci­ach

I wiele innych, o których możesz poroz­maw­iać z nami na cza­cie.

Jeżeli pode­jrze­wasz u siebie alergię na gluten, to znaczy, że masz wskaza­nia do wyko­na­nia bada­nia w kierunku celi­akii! 

.

„Klasy­cz­na postać choro­by trzewnej z objawa­mi ze strony prze­wodu pokar­mowego wys­tępu­je u małych dzieci. U dorosłych zde­cy­dowanie domin­u­je postać niety­powa, w której na pier­wszy plan wysuwa­ją się objawy poza­jeli­towe. Zdarza się więc, że od wys­tąpi­enia pier­wszych dolegli­woś­ci do rozpoz­na­nia upły­wa nawet 10 lat”. Dr n. med. Doro­ta Ksiądzy­na

.

Oznacza to, że nie zawsze objawy celi­akii mogą u nas wys­tępować albo nie są one na tyle jed­noz­naczne aby pode­jrze­wać celi­ak­ię, a jed­nak jesteśmy potenc­jal­nie zagrożeni. Niez­di­ag­no­zowana i nielec­zona celi­akia może w ostate­cznoś­ci prowadz­ić do poważnego uszkodzenia jelit i niedoży­wienia- stanów potenc­jal­nie zagraża­ją­cych życiu.

Wskazania do wykonania badania:

  • wys­tąpi­e­nie w/ w objawów
  • krewni I stop­nia osób chorych na celi­akie
  • pac­jen­ci, u których wys­tępu­je ane­mia
  • pac­jen­ci z cukrzy­cą insuli­noza­leżną (I –go typu)
  • pac­jen­ci z zespołem Dow­na
  • pac­jen­ci, u których wys­tąpiło niez­naczne obniże­nie kosmków jeli­towych i prze­rost krypt
  • pac­jen­ci z pozy­ty­wnym wynikiem bada­nia sero­log­icznego

UWAGA! Celi­akia jest chorobą mogącą prze­b­ie­gać w sposób uta­jony i skąpoob­ja­wowy. Nawet przy relaty­wnie łagod­nym prze­biegu może ona jed­nak wpły­wać na ciążę i poród u kobi­ety chorej na celi­ak­ię.

Badanie Celiakia — Zamów zestaw do pobrania próbek

Aby zamówić badanie celi­akii, zadz­woń na bezpłat­ną infolin­ię 800 007 771 lub przez inter­net. Zestaw przesyłamy do Ciebie bezpłat­nie

.

Badania celiakia cena

Przeczytaj więcej:

Chętnie doradzimy

Jeśli chcą Państ­wo uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami:

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 lub 32 445 34 36
E-mailowo
pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl 

Zaprasza­my także do zadawa­nia pytań na cza­cie.

 


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

BADANIE GENETYCZNE CELIAKIA
celi­akia

celi­akia badanie
celi­akia test

celi­akia objawy
choro­ba trzew­na
choro­ba trzew­na badanie

Koszt badanie celi­akia

 

Data publikacji: 01/06/2015, Data aktualizacji: 12/07/2017