Ból brzucha, wzdęcia, biegunka po mleku

…to mogą być objawy nietolerancji laktozy

Dolegli­woś­ci ze strony układu pokar­mowego takie jak ból brzucha, wzdę­cia, biegun­ka po mleku mogą być objawem nietol­er­ancji lak­tozy (cukru mlecznego). Cier­pi na nią nawet 37% Polaków. Nietol­er­anc­ja lak­tozy pole­ga na tym, że orga­nizm nie pro­duku­je wystar­cza­ją­co dużej iloś­ci enzy­mu traw­iącego cuki­er mleczny (enzym ten nazy­wa się lak­tazą). Nies­traw­ione reszt­ki cukru fer­men­tu­ją i tak pojaw­ia­ją się nieprzy­jemne dolegli­woś­ci takie jak bóle brzucha, wzdę­cia i biegun­ka po mleku.

.

Nietolerancja laktozy – nie lekceważ jej!

Jeśli zauważyłeś u siebie bóle brzucha, wzdę­cia czy biegunkę po mleku i jego przetworach nie lekce­waż tych objawów. Koniecznie sprawdź, czy są one fak­ty­cznie związane z nietol­er­ancją lak­tozy. Nielec­zona choro­ba może doprowadz­ić do groźnych powikłań takich jak ast­ma, zapale­nie zatok, bóle koś­ci i stawów czy osteo­poroza.
>
Nietol­er­anc­ja lak­tozy najczęś­ciej jest związana ze zmi­ana­mi w genie LCT odpowiedzial­nym za wyt­warzanie enzy­mu traw­iącego cuki­er mleczny Zmi­any te powodu­ją, że z cza­sem nasz orga­nizm pro­duku­je coraz mniej lak­tazy. Możesz sprawdz­ić, czy Ty również należysz do tej grupy osób, wykonu­jąc proste badanie gene­ty­czne. Jeśli tak, ważne abyś zad­bał również o poziom wap­nia w swoim orga­nizmie. U osób z mutac­ja­mi w genie LCT dochodzi również do zmniejszenia wchła­ni­a­nia tego pier­wiast­ka. Pomi­mo, że piją one mleko wapń nie jest przyswa­jany. Dlat­ego konieczne jest jego uzu­peł­ni­an­ie w postaci spec­jal­nie dobranej diety i suple­men­tacji. W prze­ci­wnym razie grozi Ci wczes­na osteo­poroza. Wykonu­jąc badanie możesz więc uchronić siebie i blis­kich nie tylko przed ast­mą, zapale­niem zatok czy bóla­mi koś­ci i stawów ale też przed osteo­porozą.

Kole­jnym argu­mentem prze­maw­ia­ją­cym za wyko­naniem bada­nia gene­ty­cznego jest to, że jeśli to nie geny są odpowiedzialne za wys­tąpi­e­nie u Ciebie nietol­er­ancji lak­tozy, to znaczy, że choro­ba ta może być objawem innego schorzenia np. celi­akii lub też zapale­nia jelit. Konieczne jest wtedy dal­sze poszuki­wanie przy­czyny bólu brzucha, wzdęć czy biegun­ki po mleku. Znalezie­nie właś­ci­wej przy­czyny nietol­er­ancji lak­tozy i jej wylecze­nie pozwala w tym przy­pad­ku na bez­pieczny powrót do spoży­wa­nia pro­duk­tów mlecznych bez nieprzy­jem­nych dolegli­woś­ci.

Uwa­ga!
Wykonu­jąc badanie gene­ty­czne kierunku nietol­er­ancji lak­tozy koniecznie sprawdź, ile mutacji (zmi­an) w genie LCT jest badanych przez lab­o­ra­to­ri­um. Najsz­er­szy test obe­j­mu­je dwie zmi­any w genie LCT i tylko takie badanie daje Ci pewność.
>

Ciekawe przypadki osób z nietolerancją laktozy

53 let­nia pac­jen­t­ka z zespołem jeli­ta nad­wrażli­wego, 10 let­nim prze­biegiem ast­my, egzemą, zapale­niem zatok, bóla­mi stawów i koś­ci oraz zaburzeni­a­mi kon­cen­tracji.

Pac­jen­t­ka została wpisana na listę oczeku­ją­cych na zabieg pro­te­zowa­nia kolana. W wywiadzie podawała częste biegun­ki i bóle brzucha oraz przyj­mowanie licznych leków. Z powodu licznych dolegli­woś­ci pac­jen­t­ka została pod­dana bada­niu na nietol­er­ancję lak­tozy, które wskaza­ło na wys­tępowanie tej choro­by. Miesiąc po całkow­itym wyk­lucze­niu lak­tozy z diety u pac­jen­t­ki ustąpiły objawy egze­my, ast­ma i zapale­nie zatok. Pac­jen­t­ka została również wykreślona z listy oczeku­ją­cych na oper­ac­je stawu kolanowego.

 

Autorzy BM zaz­nacza­ją również zde­cy­dowany związek pomiędzy obniże­niem gęs­toś­ci koś­ci i częs­toś­cią zła­mań bioder u kobi­et w wieku pomenopauzal­nym a nietol­er­ancją lak­tozy, powodowaną nietol­er­ancją lak­tozy na skutek mutacji w genie LCT. Jak wykaza­ły bada­nia oso­by nie toleru­jące mle­ka oraz jego przetworów, wykazu­ją niedobo­ry wap­niowe, mimo że spoży­wa­ją znaczne jego iloś­ci. Ich orga­nizm z powodu nietol­er­ancji nie potrafi wyko­rzys­tać tego skład­ni­ka. Autorzy we wnioskach pod­kreśla­ją znacze­nie prostego bada­nia gene­ty­cznego w oce­nie ryzy­ka zła­mań.

 

Data publikacji: 19/04/2017