Konsultacja dietetyczna — testDNA

Zadbaj o zdrowie w najlepszy sposób — skonsultuj dietę i wyniki

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

 

 

To jak się odży­wiamy ma ogrom­ny wpływ na nasze zdrowie i samopoczu­cie, złe nawy­ki żywieniowe i niedopa­sowana dieta może skutkować poważny­mi prob­le­ma­mi zdrowot­ny­mi. Samodziel­na inter­pre­tac­ja wyników badań oraz dieta elim­i­na­cyj­na bez kon­sul­tacji ze spec­jal­istą może nam zaszkodz­ić. Dlat­ego warto sko­rzys­tać z pro­fesjon­al­nego wspar­cia. Zmi­ana diety i obserwac­ja efek­tów jest najbardziej skutecz­na pod okiem doświad­c­zonego diete­ty­ka. Nie ist­nieją uni­w­er­salne diety cud, które każde­mu zag­waran­tu­ją taki sam “cud­owny” efekt. Orga­nizm każdego z nas inaczej reagu­je na zmi­any, dlat­ego obserwacją i korek­tą nawyków powinien zaj­mować się diete­tyk.Celiakia konsultacja dietetyczna

.

Do pełni zdrowia wystar­czy dobrze dobrana, zdrowa i pełnowartoś­ciowa dieta.

.

.


Konsultacja dietetyczna testDNA

Dzię­ki niej dowiesz się jak:

 • Odży­wiać się zdrowo.
 • Radz­ić sobie z nietol­er­anc­ja­mi pokar­mowy­mi (Celi­akia, nietol­er­anc­ja lak­tozy, wrażli­wość na gluten)
 • Uniknąć niedoborów skład­ników odży­w­czych w orga­nizmie.
 • Skom­ponować dietę, która będzie zaspoka­jała Two­je potrze­by.
 • Odży­wiać się racjon­al­nie i bez­piecznie.
 • Jeść i co robić, żeby nie czuć gło­du.
 • Panować nad iloś­ci­a­mi spoży­wanych pokar­mów.
 • Odży­wiać się w przy­pad­ku chorób meta­bol­icznych (cukrzy­ca, miażdży­ca, otyłość).
 • Odży­wiać się w przy­pad­ku chorób autoim­muno­log­icznych np. Hashimo­to
 • Nie jeść i czego unikać.
Potrze­bu­jesz kon­sul­tacji, gdy:
 • Chcesz  skon­sul­tować wynik badań doty­czą­cych nietol­er­ancji pokar­mowych
 • Planu­jesz prze­jś­cie na dietę elim­i­na­cyjną np. dieta bezg­lutenowa, dieta bezlak­to­zowa, wege­tar­i­an­izm, wega­nizm itd.
 • Obser­wu­jesz u siebie lub swoich blis­kich prob­le­my związane z odży­wian­iem
 • Planu­jesz zmienić nawy­ki żywieniowe
 • Potrze­bu­jesz poprawy swo­jego zdrowia, a same leki nie wystar­czą.
 • Planu­jesz zad­bać o swo­je zdrowie w najbardziej nat­u­ral­ny sposób i popraw­ić jakość codzi­en­nego dnia.

Magdalena Kornacka, dietetyk testDNA

Absol­wen­t­ka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublin­ie oraz Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego na Wydziale Lekarskim, . Zawodowo związana z Krap­kow­ickim Cen­trum Zdrowia, gdzie kieru­je i nad­zoru­je Porad­nią Chorób Meta­bol­icznych i Baria­trii. Dodatkowo jestem Wicepreze­sem fun­dacji My New Life. Jako diete­tyk, aby być na bieżą­co z najnowszą wiedzą i odkryci­a­mi naukowy­mi w zakre­sie żywienia i diete­ty­ki uczest­niczyłam w wielu kon­fer­enc­jach i szkole­ni­ach. M. in. w:

 • Kon­fer­enc­jach naukowych Pol­skiego Towarzyst­wa Badań nad Otyłoś­cią
 • IV Ogólnopol­s­kich Dni­ach Otyłoś­ci, których orga­ni­za­torem była Kat­e­dra Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Meta­bol­icznych i Nad­ciśnienia Tęt­niczego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Poz­na­niu
 • V Między­nar­o­dowa Kon­fer­enc­ja Sekcji Chirurgii Mate­bol­icznej i Baria­trycznej Towarzyst­wa Chirurgów Pol­s­kich
 • V Małopol­s­kich Dni­ach Dia­beto­log­icznych, których orga­ni­za­torem była Kat­e­dra i Klini­ka Chorób Meta­bol­icznych Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego Col­legium Medicum
 • Kur­sie żywienia poza­jeli­towego i dojeli­towego w warunk­ach domowych oraz Kur­sie leczenia żywieniowego dla członków zespołów żywieniowych orga­ni­zowane przez Pol­ską Szkołę Żywienia Klin­icznego I Metab­o­liz­mu
 • Warsz­tat­ach: „Postępowanie w nietol­er­ancji Pokar­mowej i Indy­wid­u­al­ny Mod­el Żywieniowy” zor­ga­ni­zowany przez Cam­bridge Diag­nos­tics Pol­s­ka Sp. z o.o.

To, co wyróż­nia moją pracę to holisty­czne pode­jś­cie do człowieka. Dlat­ego szczegółowy wywiad żywieniowy, wywiad w kierunku prze­by­tych chorób, anal­iza wyników badań medy­cznych i anal­iza składu ciała meto­da bioim­ped­acji elek­trycznej są niezbęd­nym ele­mentem pier­wszej wiz­y­ty. Dopiero taka wiedza daje możli­wość przy­go­towa­nia indy­wid­u­al­nego planu żywieniowego dla każdego pac­jen­ta.


Wybierz konsultacje dla siebie

Konsultacja dietetyczna testDNA do wyniku badania

Kon­sul­tac­ja diete­ty­cz­na po wyko­nanych bada­ni­ach w kierunku nietol­er­ancji pokar­mowych to ide­alne rozwiązanie dla osób: które potrze­bu­ją pomo­cy w zmi­an­ie diety, które planu­ją zmienić swo­je nawy­ki żywieniowe, zacząć zdrowo się odży­wiać, prze­jść na dietę elim­i­na­cyjną, popraw­ić stan zdrowia.

Koszt kon­sul­tacji po bada­ni­ach w testD­NA- 100 zł

.

Zamów kon­sul­tac­je Poroz­maw­iaj o kon­sul­tacji

 


Konsultacja dietetyczna testDNA

Kon­sul­tac­ja diete­ty­cz­na to ide­alne rozwiązanie dla osób: które planu­ją zmienić swo­je nawy­ki żywieniowe, zacząć zdrowo się odży­wiać, prze­jść na dietę elim­i­na­cyjną, popraw­ić stan zdrowia.

Koszt kon­sul­tacji — 120 zł

.

Zamów badanie Poroz­maw­iaj o kon­sul­tacji


.

Wybierz badanie dla siebie

Celiakia badanie
Pakiety badań

 

Badanie Celiakii

  • Badanie genów HDQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03)
  • Zalece­nia lekarskie do wyniku
  • Zalece­nia diete­ty­czne do wyniku
  • Przykład­owe menu bezg­lutenowe

 

Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era


 

Badanie Celiakii wraz z konsultacją dietetyczną

  • Badanie genów DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03)
  • Zalece­nia lekarskie do wyniku
  • Zalece­nia diete­ty­czne do wyniku
  • Przykład­owe menu bezg­lutenowe
  • Kon­sul­tac­ja diete­ty­cz­na

 

Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era


Badanie Celiakii wraz z konsultacją lekarską

  • Badanie genów DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03)
  • Zalece­nia lekarskie do wyniku
  • Zalece­nia diete­ty­czne do wyniku
  • Przykład­owe menu bezg­lutenowe
  • Kon­sul­tac­ja z lekarzem

 

Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era


Badanie Celiakii wraz z konsultacją lekarską i dietetyczną

  • Badanie genów DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03)
  • Zalece­nia lekarskie do wyniku
  • Zalece­nia diete­ty­czne do wyniku
  • Przykład­owe menu bezg­lutenowe
  • Kon­sul­tac­ja z lekarzem i diete­tykiem

 

Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era


 


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Data publikacji: 21/02/2017, Data aktualizacji: 12/07/2017