Zamawianie usług i produktów

Przy­go­towu­jąc cały sys­tem obsłu­gi klien­ta dołożyliśmy wszys­t­kich starań, aby był on dla Państ­wa jak najwygod­niejszy i elasty­czny. Dlat­ego też zamówienia moż­na dokon­ać zarówno on-line, jak i poprzez kon­takt tele­fon­iczny. Co więcej, może­cie Państ­wo również określić czy życzy­cie sobie zapłacić za usługę w sys­temie on-line, czy też dopiero po odbiorze przesył­ki przelewem bankowym.

Zamówienia naszych usług można dokonać:

  • Kon­tak­tu­jąc się z naszym kon­sul­tan­tem pod numerem tele­fonu: (32) 445 34 36, (32) 445 34 26 lub: 800–007-771 (bezpłat­na infolinia dla połączeń z tele­fonów stacjonarnych)
  • Dokonu­jąc zamówienia poprzez for­mu­la­rz online
  • Pocztą elek­tron­iczną na biuro@testdna.pl
  • Roz­maw­ia­jąc z kon­sul­tan­tem poprzez anon­i­mowy szyfrowany chat on-line
  • Korzys­ta­jąc z komu­nika­to­ra Gadu-Gadu

Jeśli chcieli­by Państ­wo się dowiedzieć na czym pole­ga­ją płat­noś­ci online i sprawdz­ić, czy są bez­pieczne, oto krót­ki opis

 

Data publikacji: 22/05/2015, Data aktualizacji: 05/06/2015