Joan­na Piątek-Per­lak

psy­cholog peri­na­tal­ny

Psy­cholog spec­jal­izu­ją­cy się w udziela­niu pomo­cy psy­cho­log­icznej osobom w głębo­kich trau­mach spowodowanych śmier­cią dziec­ka, poronie­niem i ciężką chorobą. Towarzyszy rodzi­nom i parom w trak­cie żało­by, poma­ga przez nią prze­jść. Pracu­je z osoba­mi zma­ga­ją­cy­mi się z prob­le­ma­mi bezpłod­noś­ci. Współpracu­je z lekarza­mi ginekologa­mi, położnika­mi oraz z położny­mi. Obe­j­mu­je pomocą kobi­ety, które mają zagrożoną ciążę lub ciążę utra­coną. Pracu­je z kobi­eta­mi i ich rodz­i­na­mi, którym na etapie badań pre­na­tal­nych zdi­ag­no­zowano ciężką, letal­ną chorobę pło­du. Opieku­je się osoba­mi u których po porodzie wys­tąpił cięż­ki stres poura­zowy, pracu­je z trau­ma­mi poporodowy­mi. Poma­ga kobi­etom w depresji poporodowej, obszarem jej pra­cy jest także wcześ­ni­act­wo, poma­ga rodz­i­com, którym urodz­iło się przed­w­cześnie dziecko.

Na co dzień pracu­je w dwóch śląs­kich szpi­ta­lach, na odd­ziale położniczym oraz na odd­ziale inten­sy­wnej ter­apii i patologii noworod­ka.


Zobacz też:

 

Data publikacji: 10/04/2018