Kiedy podejrzewasz zespół Downa u dziecka?

Nie zawsze zespół Dow­na jest diag­no­zowany w cza­sie ciąży. Po urodze­niu dziec­ka, część widocznych objawów może sug­erować wys­tąpi­e­nie choro­by, jed­nakże dopiero ustal­e­nie kar­i­o­ty­pu może potwierdz­ić chorobę w 100%.
Czy wiesz, że już po urodze­niu dziec­ka mogą być widoczne zmi­any w jego wyglądzie świad­czące o zes­pole Dow­na? Jeśli lekarz zauważy wiotkość mięśni, ten­denc­je do otwiera­nia buzi i wysuwa­nia języ­ka, płas­ki pro­fil twarzy czy krótkogłowie (to tylko kil­ka z wielu symp­tomów), może zale­cić oznacze­nie kar­i­o­ty­pu.

Kar­i­o­typ to zestaw naszych wszys­t­kich chro­mo­somów. Zdrowy człowiek posi­a­da zestaw 46 chro­mo­somów (w tym 2 chro­mo­somy płciowe), a samo badanie kar­i­o­ty­pu pole­ga na oznacze­niu iloś­ci i struk­tu­ry chro­mo­somów.

Jakiekol­wiek odchyle­nia w kar­i­o­typ­ie wiążą się z pojaw­ie­niem poważnych chorób gene­ty­cznych.
Oso­by z zespołem Dow­na zami­ast pary chro­mo­somów 21, posi­ada­ją dodatkowo jeszcze jeden chro­mo­som, dlat­ego też chorobę tę określa się częs­to tri­somią chro­mo­so­mu 21.

Dodatkowych infor­ma­cji udziela opiekun medy­czny Pani Alek­san­dra Kłud­kows­ka pod numerem tele­fonu: (32) 445 34 36, (32) 445 34 26 lub 800–007-771 lub pod adresem e-mail: aleksandra.kludkowska@testdna.pl


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 01/06/2015