Mamy tendencję do wybierania partnerów o podobnym DNA?

Mamy tendencję do wybierania partnerów o podobnym DNA?Z najnowszych badań opub­likowanych na łamach cza­sopis­ma Pro­ceed­ings of the Nation­al Acad­e­my of Sci­ences, przeprowad­zonych przez ekspertów z Uni­ver­si­ty of Col­orado Boul­der wyni­ka, że więk­szość z nas wybiera part­nerów podob­nych do siebie pod wzglę­dem gene­ty­cznym.
Zespół spec­jal­istów z Insti­tute of Behav­ioral Sci­ence zwraca uwagę, że prowad­zone już wcześniej testy udowod­niły, że ludzie mają ten­dencję do wybiera­nia sobie part­nerów o zbliżonych cechach, a więc o podob­nym wieku, rasie, budowie ciała czy sytu­acji mate­ri­al­nej. Naukow­cy w opar­ciu o anal­izę całych genomów doszuki­wali się podobieństw wys­tępu­ją­cych między part­nera­mi. Powszech­nie wiado­mo, że na małżonków wybier­amy oso­by podob­ne do nas samych. Pojaw­ia się jed­nak pytanie czy wybór ten ma charak­ter przy­pad­kowy, czy też bardziej świadomy.

Małżeństwa mają mniej różnic w DNA

Aby odpowiedzieć na pytanie o gene­ty­czne podobieńst­wa part­nerów, naukow­cy przeanal­i­zowali geno­my 825 amerykańs­kich nie-latynos­kich par małżeńs­kich. W trak­cie prowad­zonej anal­izy eksper­ci skupili się przede wszys­tkim na polimor­fiz­mach poje­dynczych nuk­leo­ty­dów, czyli zjawisku pole­ga­ją­cym na zmi­an­ie poje­dynczego nuk­leo­ty­du pomiędzy osob­nika­mi danego gatunku. Zbadali oni aż 1,7 mil­iona takich polimor­fizmów, wys­tępu­ją­cych wśród par małżeńs­kich oraz par składa­ją­cych się z przy­pad­kowo dobranych osób. Okaza­ło się, że różnice w DNA małżonków były znacznie mniejsze, niż u par dobranych w sposób losowy. Następ­nie dokon­ali oni porów­na­nia podobieństw gene­ty­cznych pomiędzy para­mi małżeński­mi o różnym poziomie i rodza­ju wyk­sz­tałce­nia, a małżeńst­wa­mi o wyk­sz­tałce­niu podob­nym. Badanie to ujawniło, że łącze­nie się w pary ludzi podob­nych gene­ty­cznie ma znacze­nie tylko w jed­nej trze­ciej w sto­sunku do tych osób, które wyboru part­nera dokon­ały sugeru­jąc się podob­nym wyk­sz­tałce­niem.

Odkrycia te mogą mieć istotne znacze­nie dla badań prowad­zonych w przyszłoś­ci. Być może poz­wolą one odpowiedzieć na pytanie o podobieńst­wa gene­ty­czne par reprezen­tu­ją­cych różne rasy, albo na pytanie o to czy wybier­a­jąc sobie przy­jaciół również kieru­je­my się ich gene­ty­cznym podobieńst­wem.

Uwa­ga! Powyższy artykuł ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z ofer­tą naszych badań

.

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).
Data publikacji: 11/05/2015, Data aktualizacji: 03/06/2015