Test ojcostwa z włosów, szklanki, szczoteczki do zębów itp.

Cza­sa­mi pobranie stan­dar­d­owych próbek do bada­nia jest niemożli­we z różnych powodów. Jeżeli jesteś w takiej sytu­acji potrze­bu­jesz pewnego, dyskret­nego oraz dopa­sowanego do twoich oczeki­wań bada­nia. Nasze lab­o­ra­to­ri­um może Ci pomóc. Od pon­ad 10 lat spec­jal­izu­je­my się w bada­ni­ach gene­ty­cznych z nie­s­tandar­d­owych mate­ri­ałów. W bez­pieczny, poufny i pozbaw­iony ryzy­ka finan­sowego sposób przeprowadzisz u nas bada­nia potwierdza­jące lub zaprzecza­jące ojcost­wo. Jako jedyni zbadamy wcześniej próbkę i określimy czy nada­ję się do dal­szych badań. Pomoże­my Ci również w całej pro­ce­durze związanej z wybraniem odpowied­niej prób­ki, zebraniem jej oraz wskaże­my odpowied­ni kierunek po otrzy­ma­niu wyników.

flagaNiemcy

Co może posłużyć za próbkę mikroślad­ową?

Próbką mikroślad­ową określamy każdą rzecz z której ist­nieje szansa wyi­zolować indy­wid­u­alne dna oso­by, którą chce­my pod­dać testom. Do bada­nia mogą posłużyć takie prób­ki jak: włosy z cebulka­mi (włosy ucięte są bezużyteczne), plamy krwi, plamy spermy, szc­zotecz­ka do zębów, chus­tecz­ka do nosa z wydzieliną z nosa, woskow­ina pozostaw­iona na paty­czku do czyszczenia uszu, maszyn­ka do gole­nia, pasek z glukometru, niedopałek papierosa, guma do żucia, paznok­cie, pod­pas­ka lub tam­pon, smoczek/gryzak, sztućce, butel­ka lub pusz­ka, słom­ka, szk­lan­ka, kubek itp. Jeśli nie są Państ­wo pewni, czy dana prób­ka nada­je się do bada­nia chęt­nie Państ­wu doradz­imy. Roz­mowa z naszy­mi kon­sul­tan­ta­mi jest zawsze bezpłat­na i niezobow­iązu­ją­ca. Jeżeli nie masz pomysłu co możesz pod­dać badan­iom, zadz­woń do nas i przed­staw swo­ją sytu­ację. Pomoże­my rozwiązać ten prob­lem.

badanie-ojcostwa-z-wlosow

Naj­do­god­niejszy sys­tem płat­noś­ci – bez ryzy­ka straty

Twój spokój jest dla nas ważny. Pomi­mo bard­zo wysok­iej skutecznoś­ci naszych badań gwaran­tu­je­my Ci, że nie poniesiesz zbęd­nych kosztów związanych z dodatkowy­mi bada­ni­a­mi prób­ki. Wielu naszych pac­jen­tów obaw­ia się, czy nie­s­tandar­d­owa prób­ka którą uzyska­ją będzie nadawała się do anal­izy. Jeżeli nadesłany mate­ri­ał nie spełni wyma­gań, poprosimy Cię o kole­jną próbkę, którą zbadamy bez dodatkowych kosztów. W przy­pad­ku tego tes­tu pier­wsza opła­ta wynosi 199 zł — jest to wstęp­na kwal­i­fikac­ja mikrośladu. Co to oznacza? Sprawdza­my, czy prób­ka jest dobrej jakoś­ci i czy na pewno na jej pod­staw­ie uda się ustal­ić ojcost­wo. Dopiero kiedy z powodze­niem przeprowadz­imy bada­nia, wpła­ca­ją Państ­wo pozostałą kwotę. Ważne jest to, że zarówno zestaw jak i wstęp­na kwal­i­fikac­ja mikrośladu są zag­waran­towane  w cenie bada­nia. Oznacza to, że wspom­ni­ane wyżej kwo­ta trak­towana jest jako “pier­wsza rata” za badanie. U nas nie ma żad­nych, ukry­tych dodatkowych kosztów. Ceny podane w cen­niku są zawsze ostate­czne. 

zaplac_za_badanie_przy_odbiorze_wynikubadanie-dna-na-ratysprawdz przed badaniem

 

 

Badanie krok po kroku

Aby zle­cić nam wyko­nanie bada­nia ojcost­wa z niety­powej prób­ki wystar­czy do nas zadz­wonić lub zamówić zestaw pobran­iowy przez inter­net

zamow_zestaw_do_domu_2

zamow_zestaw_do_domu_3

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe infor­ma­c­je:

1. Jak praw­idłowo zabez­pieczyć próbkę do bada­nia3. For­mu­la­rz bada­nia z mikrośladu
2. Jak opłacić badanie4. Niety­powe przy­pad­ki, jakie badal­iśmy

.

Poroz­maw­iaj z nami

Bada­nia DNA z mikrośladów częs­to wyma­ga­ją dodatkowej kon­sul­tacji, dlat­ego jeżeli masz jakiekol­wiek pyta­nia skon­tak­tuj się z nami. Przeprowadz­imy Cię przez całą pro­ce­durę i pomoże­my skutecznie zebrać prób­ki.

ms

jm

Chętnie doradzimy

Jeśli chcą Państ­wo uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami:

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem:
800 007 771
lub
32 445 34 36
E-mailowo
 
 
pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl
.

Zaprasza­my także do zadawa­nia pytań na cza­cie.

 

 

 

 

Data publikacji: 10/09/2015, Data aktualizacji: 25/08/2016