Mutacja czynnika V Leiden a zakrzepica

leiden

Obec­ność mutacji czyn­ni­ka V Lei­den to najczęst­sza gene­ty­cz­na przy­czy­na zakrzepicy. Może ona również zwięk­szać ryzyko m.in. poronienia i innych patologii ciąży. Tym­cza­sem nie objaw­ia się w widoczny sposób… Sprawdź, jak się prze­badać.

Mutacja czynnika V Leiden – zwiększa ryzyko zakrzepicy

Jeśli dwa geny są wadli­we – rośnie ono nawet 50–80 razy w porów­na­niu do osób, które nie mają tego defek­tu! [1] Tym­cza­sem zakrzepi­ca może przy­czy­ni­ać się do udaru mózgu, zatoru płuc­nego czy zawału ser­ca… I to u wielu osób nie dając wcześniej żad­nych objawów.

Badanie w kierunku mutacji czynnika V Leiden

To badanie gene­ty­czne, do którego wystar­czy wymaz z policz­ka. Obec­ność czyn­ni­ka V Lei­den nie man­i­fes­tu­je się w widoczny sposób, więc tylko badanie DNA pozwala ją wykryć. Co ważne, na wynik bada­nia nie mają wpły­wu czyn­ni­ki zewnętrzne.

Mutacja czynnika V Leiden – kiedy warto zbadać?

Zale­ca się sprawdz­ić czyn­nik V Lei­den m.in. po prze­by­tym incy­den­cie zakrzepowo-zatorowym, gdy w rodzinie wys­tąpiły tego typu prob­le­my, przy poronieni­ach i w sytu­acji, gdy wys­tępu­ją inne czyn­ni­ki zwięk­sza­jące ryzyko zakrzepicy. Jakie? Na przykład stosowanie antykon­cepcji hor­mon­al­nej dwuskład­nikowej, ciąża, pale­nie papierosów.

Nie tylko mutacja czynnika V Leiden…

U osób z mutacją czyn­ni­ka V Lei­den częs­to wys­tępu­ją też inne wady w genach wpły­wa­jące na ryzyko zakrzepicy. Warto więc rozsz­erzyć badanie przede wszys­tkim o anal­izę genu pro­trom­biny, a także PAI-1 czy VR2 oraz wari­anty genu MTHFR.

Źródła:
[1] W. Noszczyk, P. Ciostek, Żyl­na choro­ba zakrzepowo-zatorowa, s. 375.

Data publikacji: 24/10/2018, Data aktualizacji: 18/12/2018