Podstawowe informacje na temat bakterii chlamydia trachomatis

chlamydia trachomatisChlamy­dia tra­choma­tis  jest najważniejszym epi­demi­o­log­icznie i klin­icznie gatunkiem rodza­ju Chlamy­dia. Bak­te­ria ta przenos­zona jest z człowieka na człowieka drogą płciową, w cza­sie poro­du lub przez bezpośred­ni kon­takt z zakażoną osobą. Bak­te­ria chlamy­dia przenos­zona drogą płciową odpowiedzial­na jest za zakaże­nia układu moc­zowo-płciowego, poronienia i stany zapalne.

.
.

.

.

Ważne informacje:

 • Statysty­ki doty­czące zakaże­nia chlamy­dia tra­choma­tis
 • Powikła­nia powodowane przez chlamy­diozę
 • Objawy zakaże­nia chlamy­dią tra­choma­tis
 • Kto powinien wykon­ać badanie na obec­ność bak­terii chlamy­dia tra­choma­tis
Według Świa­towej Orga­ni­za­cji Zdrowia (WHO), rocznie w całej Europie Zachod­niej odno­towu­je się ok. 5,5 mil­iona zakażeń bak­ter­ią Chlamy­dia tra­choma­tis. Zakaże­nie bak­ter­ią Chlamy­dia tra­choma­tis, co gorsza nie zawsze prze­b­ie­ga  w sposób obja­wowy. Częs­to zakażona oso­ba nie ma w ogóle świado­moś­ci choro­by ponieważ nie dostrze­ga ona żad­nych bardziej lub mniej wyraźnych objawów infekcji. Chlamy­dioza (zakaże­nie bak­ter­ią Chlamy­dia tra­choma­tis) znana była już w starożyt­noś­ci, jed­nak dopiero ter­az dzię­ki postępowi w dziedzinie medy­cyny i biotech­nologii może­my ją diag­no­zować i skutecznie leczyć. Chlamy­dia tra­choma­tis ataku­je zarówno mężczyzn, jak i kobi­ety, jed­nakże zakaże­nie w dużo więk­szym stop­niu doty­ka kobi­et.

Chlamydia trachomatis w liczbach:

 • Z badań wyni­ka, że bak­te­ri­a­mi Chlamy­dia tra­choma­tis jest zakażonych już 10 % mieszkańców kra­jów rozwinię­tych.
 • Najwięk­szy odsetek zakażonych — 25%, wys­tępu­je u ludzi młodych, do 25 roku życia.
 • Sza­cu­je się, że u 7–25% zakażonych mężczyzn i 40–75% zakażonych kobi­et, infekc­ja Chlamy­dia tra­choma­tis może mieć prze­bieg bezob­ja­wowy.

Zakażenia  Chlamydią trachomatis powodują:

 • Bezpłod­ność
 • Zapale­nie przy­datków (jajni­ki i jajowody)
 • Zespół Reit­era — łączy w sobie zapale­nie cew­ki moc­zowej, stawów oraz spo­jówek
 • Zakaże­nie cew­ki moc­zowej

Wielu spec­jal­istów uważa Chlamy­dię za jeden z możli­wych czyn­ników wpły­wa­ją­cych na rozwój raka szyj­ki maci­cy. Ważne, aby zakaże­nie bak­ter­ią zostało zdi­ag­no­zowane jak najszy­b­ciej. Im dłużej bak­te­ria chlamy­dia zna­j­du­je się w orga­nizmie tym więk­sze spus­tosze­nie w nim sieje, a co ważniejsze sta­je się bardziej odpor­na na ter­apię anty­bio­tykową.

 

Uwa­ga! Powyższy artykuł ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z ofer­tą badań testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.

 

 

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).
Data publikacji: 26/05/2015, Data aktualizacji: 15/05/2018