Podejrzewasz u siebie żółtaczkę i Wirusowe Zapalenie Wątroby (WZW)?

Dane przed­staw­ione przez Pol­ską Grupę Ekspertów HCV*  wskazu­ją, że w Polsce na wiru­sowe zapale­nie wątro­by typu C cier­pieć może pon­ad 700 000 osób (co stanowi 1,9% pop­u­lacji). Tym­cza­sem może się okazać, że objawy, które wys­tępu­ją u Ciebie i które kojar­zone są zazwyczaj z tym groźnym dla życia schorze­niem, spowodowane są w rzeczy­wis­toś­ci łagod­nym zaburze­niem meta­bol­icznym o nazwie Zespół Gilber­ta.

Czym jest Zespół Gilber­ta? Zespół Gilber­ta jest łagod­ną chorobą meta­bol­iczną o podłożu gene­ty­cznym, związaną z zaburzeni­a­mi przemi­an biliru­biny w wątro­bie. Objawy choro­by częs­to bywa­ją mylone z żół­taczką,  a sam Zespół Gilber­ta bywa rozpoz­nawany bard­zo późno lub w ogóle nie jest właś­ci­wie diag­no­zowany!

.

Właściwa diagnoza…

Choro­by wątro­by mają różne podłoże oraz różny prze­bieg. Od właś­ci­wej diag­nozy zależy odpowied­nie lecze­nie i – co się z tym wiąże – rokowa­nia dla Pac­jen­ta.

O ile wiru­sowe zapale­nie wątro­by jest poważnym schorze­niem, które nielec­zone może doprowadz­ić nawet do śmier­ci, o tyle sam Zespół Gilber­ta jest chorobą łagod­ną, z którą moż­na nor­mal­nie żyć!

Niem­niej jed­nak, mimo że w prze­biegu choro­by nie wys­tępu­ją poważne zaburzenia czyn­noś­ci wątro­by, każ­da, nawet najbardziej łagod­na żół­tacz­ka wyma­ga diag­nos­ty­ki w celu wyk­luczenia innych poważnych schorzeń. Mogą one bowiem prze­b­ie­gać z wys­tępowaniem podob­nych objawów, ale nieść ze sobą dużo poważniejsze kon­sek­wenc­je dla zdrowia, a nawet życia.

 

Data publikacji: 01/06/2015, Data aktualizacji: 27/08/2018