Izolacja DNAPrzebieg badania DNA na ojcostwo

Badanie DNA na ojcost­wo skła­da się z 3 głównych etapów:

1. Izolacja DNA

Po dostar­cze­niu próbek do lab­o­ra­to­ri­um są one kodowane i pod­dawane następ­nie izo­lacji DNA, która ma na celu uzyskanie DNA z przesłanego mate­ri­ału. Aby uzyskać DNA w czys­tej postaci, pra­cown­i­cy lab­o­ra­to­ri­um sto­su­ją specy­ficzne odczyn­ni­ki, które roz­puszcza­ją błonę komórkową i tym samym DNA zosta­je uwol­nione.

2. Reakcja PCR

Ilość DNA uzyskana w cza­sie izo­lacji nie zawsze wystar­czyła­by do przeprowadzenia bada­nia ojcost­wa. Dlat­ego też przeprowadza się reakcję PCR (Poly­merase Chain Reac­tion), w celu zwięk­szenia ilość DNA uzyskanego na etapie izo­lacji. Metodę tę moż­na by określić jako gene­ty­czną kopi­arkę. Wyko­rzys­tu­jąc właś­ci­woś­ci enzy­mu polimer­azy oraz różnice tem­per­atur, w ciągu 30 min­ut moż­na zwięk­szyć ilość anal­i­zowanych odcinków DNA nawet do bil­iona kopii.

 

3. Sekwencjonowanie DNA

Sekwencjonowanie DNANa tym etapie pra­cown­i­cy lab­o­ra­to­ri­um usta­la­ją kole­jność (sek­wencję) par nuk­leo­ty­dowych i tym samym zosta­je określony pro­fil / kod gene­ty­czny danej oso­by. Sek­wencjonowanie jest pro­ce­sem całkowicie zau­tomaty­zowanym.

Dane, które zosta­ją uzyskane na tym etapie, są następ­nie wyko­rzysty­wane do anal­izy statysty­cznej, dzię­ki której moż­na osza­cow­ać praw­dopodobieńst­wo bio­log­icznego ojcost­wa danego mężczyzny.
Cały pro­ces bada­nia kończy dodatkowa wery­fikac­ja uzyskanych wyników oraz sporządze­nie na piśmie wyniku bada­nia DNA.
Bada­nia DNA określa­ją ojcost­wo danego mężczyzny w sposób jed­noz­naczny. Oznacza to, że za ich pomocą moż­na potwierdzać albo wyk­luczyć jego ojcost­wo w sto­sunku do danego dziec­ka.

Jeśli badanie DNA potwierdza ojcost­wo to na wyniku pojawi się następu­ją­ca infor­ma­c­ja : „ W opar­ciu o wyni­ki testów z anal­izy DNA potwierdze­nie ojcost­wa jest pon­ad 99,9999%” – co w statystyce gene­ty­ki pop­u­la­cyjnej jest określane jak „ ojcost­wo prak­ty­cznie pewne”.

Z kolei jeśli w bada­niu ojcost­wo zosta­je wyk­luc­zone to wynik bada­nia zaw­ier­ać będzie następu­jącą infor­ma­cję: „ W opar­ciu o wyni­ki testów z anal­izy DNA zaprzecze­nie ojcost­wa jest 100 %”


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

 

Data publikacji: 25/05/2015, Data aktualizacji: 14/09/2016