Sądowy test na ojcostwo – jak wygląda badanie?

Sądowy test na ojcostwo - jak wygląda badanie?

For­mal­ny charak­ter sądowego tes­tu na ojcost­wo spraw­ia, że jego prze­bieg wyglą­da nieco inaczej od bada­nia real­i­zowanego dla włas­nej wiedzy (pry­wat­nego). Bez spełnienia wymogów narzu­conych przez kra­jowe sądown­ict­wo nie zostanie on wyko­nany. Wszelkie różnice będą się przede wszys­tkim odnosić do samego sposobu poboru próbek. Jak zatem wyglą­da sądowe usta­lanie ojcost­wa?

Sądowy test na ojcost­wo, podob­nie jak każdy test gene­ty­czny, pole­ga na zbada­niu mate­ri­ału gene­ty­cznego (DNA) pobranego od określonych osób oraz przeprowadze­niu anal­izy porów­naw­czej, której celem będzie ustal­e­nie czy jest on podob­ny, czy może zupełnie różny od pozostałych. Potwierdze­nie bio­log­icznego ojcost­wa następu­je wów­czas, gdy połowa mate­ri­ału gene­ty­cznego badanego mężczyzny jest zbież­na z właś­ci­wą połową mate­ri­ału gene­ty­cznego dziec­ka.

.

Aby wynik sądowego bada­nia ojcost­wa został potrak­towany przez organy państ­wowe jako wiary­god­ny i pełnowartoś­ciowy dowód w spraw­ie konieczne jest przeprowadze­nie ściśle określonych pro­ce­dur. Wśród wymogów wymienić należy:

 • Konieczność włączenia próbek DNA od matki dziecka

  Sądowy test na ojcost­wo — w odróżnie­niu od tes­tu pry­wat­nego — wyma­ga anal­izy próbek pobranych nie tylko od dom­nie­manego ojca oraz dziec­ka, ale również mat­ki. Ewen­tu­alne odstępst­wa od tej reguły mogą być spowodowane jej śmier­cią lub brakiem możli­woś­ci ustal­e­nia miejs­ca poby­tu.

 • Pobór wymazów w placówce medycznej

  Klient decy­du­ją­cy się na sądowe ustal­e­nie ojcost­wa nie będzie miał możli­woś­ci samodziel­nego pobra­nia wymazów. W tym celu musi umówić wiz­ytę z wybraną placówką medy­czną, świad­czącą tego typu usłu­gi, a następ­nie staw­ić na pobranie w wyz­nac­zonym ter­minie, wraz ze wszys­tki­mi osoba­mi, które powin­ny brać udzi­ał w bada­niu. Pobraniem wymazów z błony ślu­zowej policz­ka zaj­mu­je się wów­czas oso­ba z per­son­elu medy­cznego wskazana przez biegłego sądowego. Na koniec wys­taw­iana jest również stosow­na eksper­tyza, która dołąc­zona zosta­je do wyniku tes­tu. Zobacz porad­nik: Jak przy­go­tować się do pobra­nia próbek w placów­ce medy­cznej »

 • Potwierdzenie tożsamości uczestników badania

  Zan­im uczest­ni­cy tes­tu przys­tąpią do pobra­nia próbek ich tożsamość zostanie zwery­fikowana. W tym celu będą oni zobow­iązani okazać odpowied­nie doku­men­ty. W przy­pad­ku osób dorosłych takim doku­mentem będzie dowód oso­bisty, a w przy­pad­ku niepełno­let­nich dzieci skró­cony akt urodzenia. Wszys­tkim osobom badanym są również wyko­nane zdję­cia.

   

Warto zaz­naczyć, że sądowy test na ojcost­wo może zostać zle­cony zarówno przez sąd, jak i osobę pry­wat­ną. Pod wzglę­dem skutecznoś­ci nie różni się on niczym od tes­tu wykony­wanego dla włas­nej wiedzy. Zobacz porad­nik: Test ojcost­wa dla włas­nej wiedzy, czy dla celów sądowych — który wybrać »


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 14/05/2015, Data aktualizacji: 05/12/2018