3 sty­cz­nia 2018 r.

Strona internetowa na temat testu NOVA już działa

nowa strona internetowa

W grud­niu 2017 roku została uru­chomiona nowa strona inter­ne­towa dedykowana bada­niu dla najmłod­szych pac­jen­tów – testowi NOVA. Por­tal www.testNOVA.pl to kom­pendi­um wiedzy nie tylko na tem­at tego innowa­cyjnego bada­nia, ale też m.in. badanych chorób. To także wypowiedzi ekspertów, odpowiedzi na częs­to zadawane pyta­nia czy bezpłat­ny czat dla rodz­iców.

Nowa strona internetowa – kompendium wiedzy

Dzię­ki które­mu rodz­ice, lekarze, położne i wszys­tkie oso­by zain­tere­sowane testem NOVA mogą zyskać wszys­tkie niezbędne infor­ma­c­je na tem­at bada­nia. Chodzi m.in. o listę badanych chorób i anal­i­zowanych sub­stancji leczniczych, wskaza­nia do wyko­na­nia tes­tu czy przykład­owy wynik bada­nia.

Na stron­ie zna­j­du­ją się też opisy badanych testem chorób, statys­t­ki związane z ich wys­tępowaniem, objawy, wypowiedzi ekspertów, odpowiedzi na najczęś­ciej zadawane pyta­nia i inne pow­iązane artykuły.

Test NOVA – najbardziej innowacyjne badanie na świecie

Dzię­ki które­mu moż­na prze­badać dziecko za jed­nym razem pod kątem aż 87 chorób wrod­zonych (pon­ad 12 tysię­cy mutacji). Wiele z tych chorób nie daje na początku objawów (lub obe­j­mu­ją one np. ule­wanie czy bóle brzusz­ka), jed­nak nielec­zone mogą powodować poważne powikła­nia (w tym upośledze­nie czy śmierć).

Test NOVA umożli­wia również sprawdze­nie wrażli­woś­ci dziec­ka na 32 sub­stanc­je lecznicze – nie tylko te wyko­rzysty­wane w dziecińst­wie, ale też dorosłym życiu. To pozwala dobrać lek, jego for­mę i dawkę tak, by ter­apia była bez­piecz­na i skutecz­na.

 

Zaprasza­my na nową stronę inter­ne­tową: http://www.testnova.pl/

Umów się na bezpłatną konsultację

Więcej infor­ma­cji na tem­at tes­tu NOVA moż­na uzyskać również pod numerem tele­fonu 576997525

Data publikacji: 03/01/2018, Data aktualizacji: 21/05/2018