Ruszyła strona internetowa o badaniu na hemochromatozę wrodzoną!

W mar­cu 2018 roku ruszyła nowa strona inter­ne­towa w całoś­ci poświę­cona bada­niu DNA na hemochro­ma­tozę wrod­zoną – chorobę będącą najczęst­szą przy­czyną nad­mi­aru żelaza w orga­nizmie. Ser­wis https://hemochromatoza-badanie.pl/ stanowi kom­pendi­um wiedzy na tem­at hemochro­ma­tozy, jej objawów, metod stosowanych w diag­nos­tyce oraz lecze­niu. Dowiemy się, jak nad­mi­ar żelaza wpły­wa na orga­nizm człowieka, poz­namy mech­a­nizmy prowadzące do pow­sta­nia choro­by oraz wys­tępu­jące przy niej dolegli­woś­ci.

 

W ser­wisie nie braku­je również wypowiedzi ekspertów, porad­ników do pobra­nia oraz wykazu wartoś­ciowych pub­likacji naukowych na tem­at hemochro­ma­tozy. Każdy Czytel­nik ser­wisu chcą­cy dowiedzieć się czegoś więcej o choro­bie lub bada­niu gene­ty­cznym, może również zadać pytanie eksper­towi za pomocą for­mu­la­rza dostęp­nego na stron­ie. W ser­wisie zna­jdziemy pon­ad­to listę lekarzy i przy­chod­ni pole­canych przez pac­jen­tów leczą­cych się na hemochro­ma­tozę.

Strona gromadzi wszystkie najważniejsze informacje o chorobie…

…jej objawach, diag­nos­tyce i lecze­niu. Ze strony dowiemy się, jakie dolegli­woś­ci mogą świad­czyć o hemochro­ma­tozie oraz jakie bada­nia powin­niśmy zro­bić, aby szy­bko ją zdi­ag­no­zować. Wys­tępu­ją­cy przy hemochro­ma­tozie nad­mi­ar żelaza jest stanem bard­zo niebez­piecznym, prowadzą­cym do wielu groźnych powikłań. Szy­b­ka diag­nos­ty­ka jest więc kluc­zowa, jeśli chce­my ich uniknąć. Ponieważ hemochro­ma­toza wrod­zona to choro­ba gene­ty­cznie, pod­sta­wowym badaniem pozwala­ją­cym na jej rozpoz­nanie jest test DNA. W ser­wisie zna­jdziemy szczegółowe infor­ma­c­je, jak takie badanie wyglą­da i na czym pole­ga.

Test genetyczny – jedyne badanie potrafiące na 100% wykluczyć hemochromatozę…

…lub też jed­noz­nacznie potwierdz­ić gene­ty­czną skłon­ność do choro­by. Badanie gene­ty­czne wykonu­je się w celu wykrycia trzech możli­wych mutacji w genie HFEC282Y, H63D, S65C. To właśnie te mutac­je zaburza­ją gospo­darkę żela­zową w orga­nizmie. Wiedza o wys­tępowa­niu niepraw­idłowoś­ci w genach jest bard­zo cen­na nie tylko dla chorego, ale również dla jego rodziny, ponieważ hemochro­ma­toza pier­wot­na jest chorobą dziedz­iczną.

 

 

 

Zaprasza­my na nową stronę inter­ne­tową: https://hemochromatoza-badanie.pl/
Więcej infor­ma­cji na tem­at hemochro­ma­tozy uzyskasz również pod numerem tele­fonu: 570 070 762

Data publikacji: 05/05/2018