Zlece­nie bada­nia u nas da Państ­wu również bez­pieczeńst­wo. Nasi pac­jen­ci mogą sko­rzys­tać z bezpłat­nego pobra­nia próbek przez lekarza lub pielęg­niarkę w najbliższym lokalnym odd­ziale. Ci z Państ­wa, którzy zde­cy­du­ją się na samodzielne pobranie próbek również mogą być spoko­jni. Obję­ci są Państ­wo bezpłat­nym ubez­piecze­niem na wypadek niepraw­idłowo pobranych próbek (wymazów z policz­ka), co daje możli­wość wyko­na­nia drugiej anal­izy za dar­mo (w sytu­acji, gdy po anal­izie pier­wszych próbek nie będzie moż­na wydać jed­noz­nacznego wyniku).
Sko­ro mowa o bez­pieczeńst­wie, warto też pod­kreślić, że w przy­pad­ku tes­tu ojcost­wa przy wyniku wyk­lucza­ją­cym pokrewieńst­wo, lab­o­ra­to­ri­um zawsze wykona jeszcze raz całe badanie z drugiej prób­ki, aby zapewnić Państ­wu mak­si­mum pewnoś­ci otrzy­manego wyniku. Stupro­cen­towa wiary­god­ność wydawanych wyników jest dla nas pri­o­ry­tetem. Więcej na tem­at jakoś­ci badań w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.
Data publikacji: 25/10/2016