Badania po poronieniu1

Poroniłaś? Pamię­taj, że nadal masz duże szanse na urodze­nie zdrowego dziec­ka! Bard­zo ważne jest jed­nak określe­nie przy­czyny przed­w­czes­nego zakończenia ciąży. Dzię­ki temu zwięk­szysz szan­sę na donosze­nie kole­jnej ciąży i odzyskasz spokój. Diag­nos­tykę warto rozpocząć już po pier­wszym poronie­niu. Jakie bada­nia wykon­ać? Ponieważ aż blisko 70% poronień spowodowanych jest czyn­nika­mi gene­ty­czny­mi, warto rozpocząć swo­je poszuki­wanie przy­czyny utraty ciąży właśnie od badań gene­ty­cznych.

.

 

 • Badanie płci płodu po poronieniu
 • 02
 • 03

Badanie płci pło­du po poronie­niu

Badanie płci pło­du po poronie­niu poz­woli Ci zare­je­strować w Urzędzie Stanu Cywilnego dziecko urod­zone przed 15 tygod­niem ciąży (wtedy, kiedy narządy rozrod­cze nie są jeszcze wyk­sz­tał­cone).  Moż­na je wykon­ać nawet kil­ka czy kilka­naś­cie tygod­ni po zakończe­niu ciąży.
.
Co zyskasz dzię­ki rejes­tracji dziec­ka w USC?

 • Urlop macierzyńs­ki — 56 dni
 • Zasiłek pogrze­bowy — 4 000 zł
 • Możli­wość ubie­ga­nia się o odszkodowanie wypła­cane z grupowego ubez­pieczenia

Jak wykon­ać badanie?

Do bada­nia potrzeb­na jest prób­ka — bloczek parafi­nowy (moż­na go wypoży­czyć ze szpi­ta­la) lub mate­ri­ał zabez­piec­zony w soli fizjo­log­icznej. Badanie mona wykon­ać w całej Polsce. Koszt bada­nia to 397 zł
.

Dowiedz się więcej o bada­niuBadanie płci po poronie­niu

Pakiet badań po poronieniu

badanie_rekomendowane

.
.
>
>
Paki­et badań po poronie­niu obe­j­mu­je anal­izę 6 mutacji związanych z trom­bofil­ią wrod­zoną m.in. mutację czyn­ni­ka V lei­den, mutację genu pro­trom­biny, mutac­je genu MTHFR oraz PAI-1 i V R2.Mutacje te są przy­czyną poronień, zahamowa­nia wzros­tu pło­du oraz zakrzepicy u ciężarnych.
Tym­cza­sem odpowied­nie lecze­nie jest w stanie skutecznie prze­ci­wdzi­ałać tym skutkom.
.
Wykonuj paki­et badań po poronie­niu zysku­jesz:

 • infor­ma­c­je, czy masz mutac­je, które mogą powodować poronienia (te mutac­je może też odziedz­iczyć po Tobie Two­je dziecko)
 • możli­wość szy­bkiego pod­ję­cia leczenia pozwala­jącego na donosze­nie ciąży
 • możli­wość prze­ci­wdzi­ała­nia skutkom trom­bofil­ii w tym zakrzepicy

Dowiedz się więcej o bada­niu — Paki­et badań po poronie­niu

Badanie wad genetycznych płodu

Bada­nia gene­ty­czne mate­ri­ału z poronienia pozwala na stwierdze­nie, czy przed­w­czesne zakończe­nie ciąży było spowodowane wada­mi gene­ty­czny­mi pło­du. Częs­to poronie­nie wywołane jest niepraw­idłowym obrazem chro­mo­somów. Kon­sek­wencją tego jest m.in. Zespół Dow­na, Zespół Edward­sa, Zespół Turn­era czy Zespół Patau. Najczęś­ciej takie poronienia są przy­pad­kowe, a stwierd­zone wady gene­ty­czne nie pow­tarza­ją się w kole­jnych ciążach.
>

Wykonu­jąc badanie zysku­jesz:

 • infor­ma­cję, czy poronie­nie było spowodowane wada­mi gene­ty­czny­mi pło­du
 • wiedzę, jakie masz szanse na urodze­nie zdrowego dziec­ka przy kole­jnej ciąży
 • możli­wość skon­sul­towa­nia wyników  badań za dar­mo z doświad­c­zonym lekarzem gene­tykiem

Stwierdze­nie wad gene­ty­cznych u pło­du poz­woli Ci odzyskać spokój. Z kolei brak takiej wady oznacza, że przy­czy­na poronienia leży gdzieś indziej i warto pogłębić diag­nos­tykę, aby sytu­ac­ja nie powtórzyła się.
>
Dowiedz się więcej o bada­niuBadanie przy­czyn poronienia

 

Badanie kariotypu

W bada­niu kar­i­o­ty­pu określa się liczbę chro­mo­somów oraz ich wielkość, przewęże­nia czy niepraw­idłowy rozdzi­ał. Niepraw­idłowy kar­i­o­typ nie zawsze powodu­je zaburzenia klin­iczne (widoczne objawy choro­by gene­ty­cznej). Jeśli ilość mate­ri­ału gene­ty­cznego jest zachowana pac­jen­ci są nosi­ciela­mi niepraw­idłowego ale zrównoważonego kar­i­o­ty­pu. Taki niepraw­idłowy kar­i­o­typ może z kolei powodować poronienia oraz może zostać przekazany dzieciom.
>

Pac­jen­ci z niepraw­idłowym kar­i­o­typem nadal mają duże szanse na urodze­nie zdrowego dziec­ka. Waż­na  jest jed­nak diag­noza wys­tępu­ją­cych zaburzeń bo dzię­ki temu moż­na pod­jąć świadomą decyzję doty­czącą sposobu zapłod­nienia oraz prowadzenia ciąży.
>
Dowiedz się więcej o badaniu - Badanie kar­i­o­ty­pu

.

 


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: pon.-czw. 7:00–22:00, pt, 7:00–20:00, week­endy i świę­ta: 9:00–21:00
Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 19/02/2016