Test NOVA — opinie ekspertów i rodziców

Test NOVA jest naj­dokład­niejszym badaniem dla dzieci – obe­j­mu­je aż 12 000 zmi­an w genach. Dzię­ki niemu możesz ochronić zdrowie swo­jego malucha już od nar­o­dzin. Zyskasz spokój, jeśli badanie nie wykaże żad­nych zmi­an lub będziesz mieć szanse, aby prze­ci­wdzi­ałać skutkom choro­by już od pier­wszych dni życia dziec­ka. Przeczy­taj opinie ekspertów i rodz­iców o teś­cie NOVA.

Wczes­na diag­nos­ty­ka jest sza­le­nie istot­na w przy­pad­ku chorób wywołanych niepraw­idłowoś­ci­a­mi w budowie genów. Zwłaszcza tych, które rozwi­ja­ją się bezob­ja­wowo nie dając więk­szych szans na zapo­b­ie­ganie ich skutkom. Nier­az bard­zo groźnym. Test NOVA jest narzędziem, które poma­ga wykryć je na bard­zo wczes­nym etapie, a w kole­jnoś­ci, z możli­woś­cią dzisiejszej medy­cyny zatrzy­mać ich rozwój.Dr n.med. Antoni Pyrkosz, UM Rzeszów, IMiD Katow­ice
Blisko 100 chorób diag­no­zowanych w teś­cie NOVA, dziedz­iczy się w sposób auto­so­ma­l­nie recesy­wny. W związku z powyższym rodz­ice chorego dziec­ka są oblig­a­to­ryjny­mi nosi­ciela­mi konkret­nych mutacji, które odpowiada­ją za wykryte schorze­nie. Z jed­nej strony, z fak­tem takiego nosi­cielst­wa wiąże się duże ryzyko (25%), że kole­jne dziecko danej pary będzie chore, ale drugiej strony — jest też duża nadzie­ja, że aż 50% potomst­wa będzie zdrowym nosi­cielem po rodz­i­cach i kole­jne 25% nadziei na to, że dziecko nie odziedz­iczy żad­nej mutacji po rodz­i­cach. Rozpoz­na­jąc rzad­ką chorobę u dziec­ka i nosi­cielst­wo u rodz­iców, daje­my też szan­sę rodz­i­com w ciąży do przeprowadzenia celowanej diag­nos­ty­ki pre­na­tal­nej. Pewność diag­nozy u chorego dziec­ka, świado­mość swo­jego nosi­cielst­wa i ryzy­ka urodzenia chorego dziec­ka, bard­zo częs­to zaważa na pod­ję­ciu decyzji o kole­jnym potomst­wie. Wiedza i świado­mość tego, że mat­ka będzie miała opty­mal­ną opiekę, a przeprowad­zone bada­nia odpowiedzą na fun­da­men­talne pytanie — czy jej dziecko jest zdrowe?- rozwiązu­je prob­le­my wielu rodzin żyją­cych w niepewnoś­ci i bezrad­noś­cidr n. med. Rena­ta Pos­myk, spec­jal­ista gene­ty­ki klin­icznej Członek Pol­skiego Towarzyst­wa Gene­ty­ki Człowieka
Test NOVA określa­jąc wrażli­wość na wybrane sub­stanc­je stosowane w lekach, pozwala uskutecznić pro­ces leczenia i ter­apii. Przede wszys­tkim uniknąć w przyszłoś­ci podawa­nia leków mogą­cych pac­jen­towi zaszkodz­ić, wejść w niebez­pieczne inter­akc­je z inny­mi sub­stanc­ja­mi lub nie przynieść oczeki­wanego efek­tu leczenia. Jest to waż­na infor­ma­c­ja dla pac­jen­ta, lekarza i far­ma­ceu­ty.Prof. Iwona Wybrańs­ka, UJ Kat­e­dra Bio­chemii Klin­icznej Uni­w­er­sytet Jagiel­lońs­ki — Col­legium Medicum
W dobie roz­wo­ju nowych tech­nologii i metod diag­nos­ty­cznych stało się możli­we poz­nanie przy­czyny wielu chorób. Sek­wencjonowanie nowej gen­er­acji wyko­rzysty­wane w teś­cie NOVA pozwala na szy­bkie postaw­ie­nie rozpoz­na­nia w okre­sie prze­dob­ja­wowym (w przy­pad­ku wyko­na­nia bada­nia jako meta­bol­icznego tes­tu prze­siewowego noworod­ka) lub po wys­tąpi­e­niu objawów. Częs­to są one na tyle mało specy­ficzne, że stan­dar­d­owa diag­nos­ty­ka jest żmud­na i dłu­ga. W teś­cie NOVA możli­we jest równocza­sowa anal­iza pod kątem kilkudziesię­ciu chorób, których objawy klin­iczne są niejed­nokrot­nie bard­zo do siebie podob­ne, a wynik bada­nia uzyski­wany jest w krótkim cza­sie. Jest to badanie warte polece­nia w tych przy­pad­kach, kiedy rozwój dziec­ka nie prze­b­ie­ga praw­idłowo, a doty­chcza­sowa diag­nos­ty­ka nie wyjaśniła przy­czyny.lek. Anna Kruczek, spec­jal­ista pedi­atrii i gene­ty­ki klin­icznej
Cór­ka była diag­no­zowana przez kilka­naś­cie miesię­cy od pier­wszego ataku drgawek, które miały miejsce pod­czas gorącz­ki. Dzię­ki bada­niu NOVA już po 3 tygod­ni­ach dowiedzieliśmy się, że malut­ka cier­pi na zespół Dravet. Dzię­ki tej wiedzy rozpoczęliśmy adek­watne do potrzeb lecze­nie. Wiemy też, że kole­jne dziecko może być chore. Kiedy tylko przyjdzie na świat, zostanie zbadane pod tym kątem.Mama 4 let­niej Mai

test NOVA - nowa strona www

Więcej infor­ma­cji o bada­niu: Test NOVA — zad­baj o zdrowie swo­jego dziec­ka od dnia nar­o­dzin