Uwa­ga! W chwili obec­nej badanie w kierunku określe­nia predys­pozy­cji do wys­tąpi­enia choro­by Parkin­sona zostało wyco­fane z naszej ofer­ty.

Testy na chorobę Parkinsona

W prze­biegu choro­by Parkin­sona znacze­nie mają czyn­ni­ki gene­ty­czne na pod­staw­ie, których moż­na określić ryzyko roz­wo­ju choro­by.

Wskaza­nia do wyko­na­nia bada­nia:

  • pac­jen­ci z objawa­mi choro­by Parkin­sona,
  • pac­jen­ci, u których w rodzinie wys­tąpiły przy­pad­ki choro­by Parkin­sona.
  • w każdym przy­pad­ku chę­ci sprawdzenia pod­wyżs­zonego ryzy­ka choro­by. 

Na czym pole­ga badanie na chorobę Parkin­sona?

W bada­niu wykonu­je się anal­izę genu, którego mutac­ja odpowia­da za wys­tępowanie dziedz­icznych form choro­by.
Mate­ri­ał do bada­nia:  Wymaz z wewnętrznej strony policz­ka (tzw. „śli­na”)
Czas oczeki­wa­nia na wynik:  Do 17 dni roboczych
Gdzie wykon­ać badanie na chorobę Parkin­sona?  Bada­nia gene­ty­czne w kierunku choro­by Parkin­sona przeprowadzane są w całej Polsce.

Jeżeli są Państ­wo zain­tere­sowani szczegóła­mi doty­czą­cy­mi sposobu przeprowadzenia bada­nia, prosimy o kon­takt z naszą infolin­ią o numerze tele­fonu: 800 007 771 (bezpłat­na infolinia dla połączeń z tele­fonów stacjonarnych) lub z biurem hand­lowym, numer tele­fonu (32) 445 34 36.


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 28/05/2015