Testy na ojcostwo – czy można je oszukać?

Na czym polegają testy na ojcostwo, Jak oszukać testy na ojcostwo, Czy testy na ojcostwo można wykonać bez wiedzy matki, Czy da się zrobić testy na ojcostwo bez zgody ojca

Testy na ojcost­wo są coraz pop­u­larniejsze. Nic dzi­wnego – badanie to pozwala w sposób jed­noz­naczny potwierdz­ić albo wyk­luczyć ojcost­wo. Oczy­wiś­cie w sytu­acji, gdy wykony­wane jest ono w doświad­c­zonym i cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um. Czy test ojcost­wa moż­na oszukać i jak go zro­bić? Sprawdź!

Na czym pole­ga­ją testy na ojcost­wo?
Jak oszukać testy na ojcost­wo?
Czy testy na ojcost­wo moż­na wykon­ać bez wiedzy matki?</a
Czy da się zro­bić testy na ojcost­wo bez zgody ojca?
 

Na czym polegają testy na ojcostwo?

Chcesz wiedzieć, na czym pole­ga­ją testy na ojcost­wo? To bada­nia gene­ty­czne, które opier­a­ją się na anal­izie próbek z mate­ri­ałem DNA (wymazy z policz­ka albo prób­ki ślad­owe, np. szc­zotecz­ka do zębów, kubek, smoczek). W lab­o­ra­to­ri­um usta­la się pro­file gene­ty­czne uczest­ników, które zosta­ją potem ze sobą porów­nane. Każdy ma unikalny pro­fil gene­ty­czny (oprócz bliźniąt jed­no­ja­jowych), który jest odziedz­ic­zony po rodz­i­cach – w połowie po ojcu i w połowie po matce.

Jak oszukać testy na ojcostwo?

A jak oszukać testy na ojcost­wo i czy w ogóle da się to zro­bić? Jeśli wiesz, że prób­ki pochodzą od właś­ci­wych osób – tes­tu na ojcost­wo nie da się oszukać. Na wynik nie mają wpły­wu żadne czyn­ni­ki zewnętrzne, np. choro­ba czy infekc­ja, pale­nie papierosów, picie alko­holu czy zaży­wanie narko­tyków.
 
Jeśli badanie na ojcost­wo wykonu­je się na pod­staw­ie wymazu z policz­ka, nie należy jeść, pić czy zanieczyszczać jamy ust­nej ok. godz­inę przed pobraniem. W prze­ci­wnym razie konieczne może być pobranie prób­ki raz jeszcze, jed­nak nie wpłynie to na pewność wyniku.

Czy testy na ojcostwo można wykonać bez wiedzy matki?

Wiele osób zas­tanaw­ia się, czy testy na ojcost­wo moż­na wykon­ać bez wiedzy mat­ki. Do bada­nia na pod­staw­ie 24 mark­erów DNA prób­ka od mat­ki nie jest potrzeb­na, a wynik będzie pewny i jed­noz­naczny. Wystar­czą więc prób­ki od dziec­ka i dom­nie­manego ojca.

Czy da się zrobić testy na ojcostwo bez zgody ojca?

A czy da się zro­bić testy na ojcost­wo bez zgody ojca? Do tes­tu na ojcost­wo moż­na wyko­rzys­tać dowol­ną próbkę dyskret­ną, np. maszynkę do gole­nia, niedopałek papierosa, włosy z cebulka­mi, puszkę po napo­ju, szc­zoteczkę do zębów. Jeśli rodz­i­na dys­ponu­je przed­mio­ta­mi dom­nie­manego ojca, badanie moż­na wykon­ać też po jego śmier­ci.

Data publikacji: 11/02/2019