Testy na ojcostwo — czym się różni badanie prywatne od sądowego?

Testy na ojcostwo dla celów prywatnych

Testy na ojcost­wo zle­cane pry­wat­nie posi­ada­ją taką samą czułość i pewność jak wyni­ki badań wykony­wanych na zlece­nie sądu. Niem­niej jed­nak w przy­pad­ku testów pry­wat­nych mate­ri­ał do bada­nia mogą Państ­wo pobrać samodziel­nie w domu, za pomocą zestawu do poboru próbek przesyłanego pocztą na dowol­nie wskazany adres. W teś­cie na ojcost­wo dla celów pry­wat­nych moż­na wyko­rzys­tać mate­ri­ał tylko od potenc­jal­nego ojca i dziec­ka. Mate­ri­ał od mat­ki w więk­szoś­ci zle­canych badań nie jest konieczny do uzyska­nia jed­noz­nacznego wyniku, bo testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. wykonu­je badanie na pod­staw­ie aż 24 mark­erów gene­ty­cznych.

Z założe­nia pry­watne testy na ojcost­wo nie mają wartoś­ci dowodowej dla sądu, jed­nakże w wielu przy­pad­kach wyko­rzysty­wane są jako dowód wstęp­ny w proce­sach sądowych.

Bada­nia pry­watne moż­na również wykon­ać na pod­staw­ie innych mate­ri­ałów niż wymaz z policz­ka takich jak: włosy z cebulka­mi, chus­tecz­ki do nosa lub szc­zotecz­ka do zębów.

Badania dla celów sądowych

Sądowe testy na ojcost­wo wykony­wane są przede wszys­tkim po to, aby uzyskać pełnowartoś­ciowy dowód dla sądu. Z tego powodu mate­ri­ał do bada­nia nie może zostać pobrany samodziel­nie przez Państ­wa. Przy pobra­niu mate­ri­ału powin­ni być obec­ni nieza­leżni świad­kowie, czuwa­ją­cy nad prze­biegiem pobra­nia.

W cza­sie poboru mate­ri­ału do testów sądowych nasi klien­ci okazu­ją aktu­alne doku­men­ty tożsamoś­ci i wykony­wane są zdję­cia osobom badanym. W bada­niu zazwyczaj udzi­ał biorą 3 oso­by: potenc­jal­ny ojciec, mat­ka oraz dziecko. A sam wynik tes­tu rozsz­er­zony jest o opinię ekspertów z zakre­su usta­la­nia ojcost­wa na co dzień pełnią­cych funkcję biegłych sądowych.

 

 


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 26/05/2015, Data aktualizacji: 14/09/2016