Ustalanie ojcostwa — metoda

Usta­lanie ojcost­wa to badanie, które wyma­ga bard­zo dużej pre­cyzji, doświad­czenia oraz wiedzy. Wyko­rzys­tu­je się do niego tak zwane genomowe DNA, którego źródłem są komór­ki posi­ada­jące jądra. W związku z tym mate­ri­ał do bada­nia DNA na usta­lanie ojcost­wa stanow­ić może wymaz z wewnętrznej strony policz­ka (pobrane komór­ki nabłonkowe), krew lub też komór­ki naskór­ka.
Stan­dar­d­owym źródłem mate­ri­ału gene­ty­cznego wyko­rzysty­wanego do tes­tu na usta­lanie ojcost­wa stanowi wymaz z wewnętrznej strony policz­ka. Pole­ga on na pobra­niu przy pomo­cy spec­jal­nie przy­go­towanych, steryl­nych wymazówek komórek nabłonkowych, które zna­j­du­ją się w jamie ust­nej (wewnętrz­na strona policz­ka). Tak pobrany mate­ri­ał należy przesłać do lab­o­ra­to­ri­um gdzie odby­wa­ją się dal­sze etapy bada­nia DNA:

Ustalanie ojcostwa etap I — Izolacja DNA

To pier­wszy etap anal­izy lab­o­ra­to­ryjnej, którego celem jest wyi­zolowanie (pozyskanie) DNA z pobranego mate­ri­ału gene­ty­cznego. Odby­wa się to przy udziale szeregu enzymów roz­puszcza­ją­cych błony komórkowe zna­j­du­jące się wokół DNA.

Ustalanie ojcostwa etap II — Namnożenie pozyskanego DNA

Wybrane frag­men­ty z wyi­zolowanego DNA (tzw. mark­ery, czyli obszary nieko­du­jące tj. nie zaw­ier­a­jące infor­ma­cji o cechach biologicznych)zostają powielone w reakcji PCR, co umożli­wia pre­cyzyjną anal­izę określonych miejsc na DNA.

Ustalanie ojcostwa etap III — Elektroforeza kapilarna DNA

To ostat­ni etap anal­izy lab­o­ra­to­ryjnej pole­ga­ją­cy na rozdziela­niu nam­nożonych frag­men­tów DNA. Następ­nie za pomocą podłąc­zonego do kom­put­era sek­we­na­to­ra uzysku­je się pro­fil gene­ty­czny badanej oso­by.

Przesłane do kom­put­era dane mają postać „pików” i wartoś­ci liczbowych, charak­teryzu­ją­cych odpowied­nie nieko­du­jące obszary. Te dane pod­dawane są w koń­cowym etapie anal­izie statysty­cznej, która jed­noz­nacznie wskazu­je wynik bada­nia (wyk­lucze­nie ze 100 % pewnoś­cią, bądź też potwierdze­nie z praw­dopodobieńst­wem 99,9999%).

Data publikacji: 19/05/2015, Data aktualizacji: 05/06/2017