Genetyczne uwarunkowania zespołu bolesnego pęcherza

Genetyczne uwarunkowania zespołu bolesnego pęcherza

Śród­miążs­zowe zapale­nie pęcherza zwane inaczej zespołem bolesnego pęcherza (ang. Blad­der pain syn­drome, skrót BPS) jest przewlekłą chorobą charak­teryzu­jącą się szeregiem objawów. Wśród symp­tomów choro­by wymienia się prze­ważnie ból w okoli­cach pęcherza, uczu­cie ucisku oraz chęć częstego odd­awa­nia moczu. Dwój­ka naukow­ców z Uni­ver­si­ty Hos­pi­tal of Bern postanow­iła zbadać przy­czyny leżące u pod­staw tych dolegli­woś­ci.

Do niedaw­na śród­miążs­zowe zapale­nie pęcherza uważano za sto­sunkowo rzad­ką chorobę. Tym­cza­sem najnowsze statysty­ki sugeru­ją, że może ono doty­czyć nawet 20% kobi­et. Należy zaz­naczyć, że schorze­nie to znacznie częś­ciej doty­ka żeńskiej niż męskiej częś­ci pop­u­lacji. Częste wiz­y­ty w toale­cie (nawet po kil­ka razy w ciągu nocy) są dla wielu kobi­et bard­zo przykrą i uciążli­wą koniecznoś­cią.

Jed­na z teorii mówi, że za BPS odpowia­da nabłonek otacza­ją­cy pęcherz. Komór­ki tego nabłon­ka pełnią różne funkc­je. Umożli­wia­ją one np. roz­cią­ganie się pęcherza w zależnoś­ci od iloś­ci zna­j­du­jącego się w nim moczu czy wykry­wanie i wydalanie biał­ka.

U osób ze zdi­ag­no­zowanym śród­miążs­zowym zapale­niem pęcherza zauważono obec­ność mikroskopi­jnych wrzodów pod warst­wą nabłon­ka, co wskazu­je na jego uszkodze­nie. Wyni­ki przeprowad­zonych badań gene­ty­cznych potwierdz­iły tę hipotezę. Zaob­ser­wowano bowiem zmi­any w ekspresji genów odpowiedzial­nych za komór­ki nabłonkowe pęcherza moc­zowego. Pod­czas badań zespół skon­cen­trował się na cząsteczkach mikroR­NA, czyli nieko­du­jącego RNA, biorącego udzi­ał w reg­u­lacji ekspresji genów. Pod­wyższe­nie poziomu MikroR­NA znanego jako miR-199a-5p było charak­terysty­czne dla osób cier­pią­cych na zespół bolesnego pęcherza. Zbyt duża ilość tego RNA wpły­wa na biał­ka odpowiedzialne za uszczel­nie­nie nabłon­ka, a w tym za jego prze­puszczal­ność.

Nad­mier­na akty­wność pęcherza była kole­jnym zagad­nie­niem, na którym spec­jal­iś­ci skupili swo­ją uwagę. I w tym przy­pad­ku poszuki­wali oni wpły­wu poziomu ekspresji genów na pow­stawanie tej równie uciążli­wej dolegli­woś­ci.

Jed­nym z najwięk­szych prob­lemów miążs­zowego zapale­nia pęcherza jest wyjątkowo sze­ro­ki wach­larz czyn­ników, które mogą być jego przy­czyną. Jeśli nie wiado­mo co jest powo­dem wys­tąpi­enia objawów trze­ba w takim wypad­ku zas­tosować różne metody leczenia, a jak wiado­mo tylko niek­tóre z nich okażą się skuteczne i wpłyną na fak­ty­czną poprawę stanu zdrowia chorego. Niek­tórzy zna­j­du­ją­cy się w złym stanie pac­jen­ci decy­du­ją się nawet na całkowite usunię­cie pęcherza moc­zowego, choć cza­sem i to nie rozwiązu­je prob­le­mu. Dlat­ego tak ważne jest zas­tosowanie najwłaś­ci­wszej metody leczenia, co z kolei wyma­ga odpowied­niej diag­nos­ty­ki. Są to dwa najwięk­sze prob­le­my, z który­mi boryka­ją się lekarze oraz ich pac­jen­ci.

.
Uwa­ga! Przed­staw­iony mate­ri­ał ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny — nie wykonu­je­my opisanego wyżej bada­nia.

Jed­nocześnie zaprasza­my Państ­wa do zapoz­na­nia się z naszą ofer­tą testów DNA!

10 lip­ca 2014


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

 

Data publikacji: 15/05/2015, Data aktualizacji: 18/05/2015