Zespół Downa u pierwszego dziecka

Zespół Dow­na u pier­wszego dziec­ka nie zawsze deter­min­u­je chorobę u przyszłych dzieci. Niem­niej jed­nak, choro­ba u pier­wszego dziec­ka może być wskazaniem do wyko­na­nia pełnej diag­nos­ty­ki w cza­sie ciąży z drugim dzieck­iem.
Czy wiesz, że u par, u których urodz­iło się dziecko z zespołem Dow­na lekarz może zale­cić wyko­nanie bada­nia kar­i­o­ty­pu przed pod­ję­ciem decyzji o kole­jnym dziecku? Dlaczego? To zależy od tego w jaki sposób doszło do roz­wo­ju zespołu Dow­na u pier­wszego dziec­ka. Jeśli zespół Dow­na był wynikiem tzw. translokacji to ist­nieje duże ryzyko, że kole­jne dziecko będzie również obciążone zespołem Dow­na, ponieważ jed­no z rodz­iców było nosi­cielem tejże translokacji.

.

Aby ustal­ić, w których rodz­i­nach zespół Dow­na jest odziedz­ic­zony, konieczne jest określe­nie formy niepraw­idłowego kar­i­o­ty­pu u dziec­ka. Jeśli kar­i­o­typ dziec­ka ma for­mę transloka­cyjną tri­somii 21, należy wykon­ać kar­i­o­typy rodz­iców. Część z nich może być nosi­cielem translokacji i wów­czas ist­nieje zwięk­szone praw­dopodobieńst­wo powtórzenia się zespołu Dow­na w kole­jnej ciąży, bo u nosi­ciela translokacji, nieza­leże­nie, czy to jest mama czy tato, stale pro­dukowane są niezrównoważone gene­ty­cznie game­ty z dodatkowym chro­mo­somem 21, które po zapłod­nie­niu mogą dać początek kole­jne­mu dziecku z zespołem Dow­na. Wów­czas mówimy o dziedz­icze­niu zespołu Dow­na. Ginekolog-Położnik lek. med. Jarosław Maj

 

Więcej infor­ma­cji na tem­at bada­nia kar­i­o­ty­pu zna­jdziesz tutaj

 

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami:

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 lub 32 445 34 36
E-mailowo
pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zaprasza­my także do zadawa­nia pytań na cza­cie.

Data publikacji: 29/05/2015, Data aktualizacji: 11/06/2015