Zmiany zachodzące w RNA mogą wpłynąć na zdrowie człowiekaZmiany zachodzące w RNA mogą wpłynąć na zdrowie człowieka

Cho­ci­aż powszech­nie uważa się, że nasze chro­mo­somy są sto­sunkowo sta­bilne i w ciągu całego życia nie ule­ga­ją przemi­anom, to jak twierdzą naukow­cy z Mon­tre­alu, mate­ri­ał gene­ty­czny zna­j­du­ją­cy się w mito­chon­dri­ach, a więc spec­jal­nych struk­tu­rach wchodzą­cych w skład komórek naszego orga­niz­mu, ule­ga ciągłym mody­fikacjom, co w kon­sek­wencji może mieć wpływ na zdrowie każdego człowieka.

Mitochondria dodają energii naszym komórkom

Ludz­ki genom — czyli mate­ri­ał gene­ty­czny zlokali­zowany w chro­mo­so­mach — zmienia się z pokole­nia na pokole­nie i doty­czy praw­ie każdej komór­ki ciała. Naukow­cy odkryli w jaki sposób dochodzi do zmi­an w kodzie RNA, (którego zadaniem jest przekazy­wanie infor­ma­cji pochodzą­cych z DNA), w obrę­bie dużej licz­by komórek. Wspom­ni­ane już wcześniej mito­chon­dria są niczym elek­trown­ie, doda­jące w razie potrze­by energii komórkom naszego ciała. Pon­ad­to mito­chon­dria są organel­la­mi, a więc struk­tu­ra­mi posi­ada­ją­cy­mi włas­ny kod gene­ty­czny, odsep­a­rowany od DNA chro­mo­somów, co więcej mogą one ule­gać różnym mutacjom gene­ty­cznym. Prowad­zone w ostat­nim cza­sie bada­nia pomogły zrozu­mieć, w jaki sposób pro­cesy odby­wa­jące się w RNA mogą wpłynąć na zdrowie człowieka. Naukow­cy odkryli również zależność między poziomem przemi­an w nim zachodzą­cych a przemi­aną materii, czyli tem­pem w jakim jesteśmy w stanie przek­sz­tał­cić skład­ni­ki pochodzące z poży­wienia na energię dla komórek. Bada­nia ujawniły więc w jaki sposób gene­ty­ka wpły­wa na nasze zdrowie i życie.

Inicjatywa CARTaGENE

Prowadze­nie badań było możli­we dzię­ki udzi­ałowi praw­ie 40,000 mieszkańców Que­be­cu oraz inic­jaty­wie zwanej CARTa­GENE. Insty­tuc­ja ta jest najwięk­szym na świece bankiem infor­ma­cji gene­ty­cznej, gro­madzą­cym dane na tem­at osób do niej należą­cych, a w tym m.in. infor­ma­c­je o prze­by­tych chorobach, miejs­cu zamieszka­nia, pochodze­niu etnicznym, a nawet języku. Autor i jed­nocześnie dyrek­tor CARTa­GENE Philip Awadal­la zaz­naczył, że inic­jaty­wa ta ma charak­ter unika­towy, a zaan­gażowanie jej członków jest pięć razy więk­sze, niż w przy­pad­ku innych przed­sięwz­ięć tego typu. Dodatkową zaletą jest fakt, że dane uzyskane od uczest­ników zna­j­du­ją się w dys­pozy­cji zarówno lokalnej, jak i między­nar­o­dowej społecznoś­ci naukow­ców.

Naukowcy badali mutacje jakie zachodzą w RNA

Pod­czas wykony­wanych testów badacze przyjrzeli się przede wszys­tkim mutacjom jakie zachodzą w mito­chon­dri­ach RNA. Było to pier­wsze tego typu badanie obe­j­mu­jące całą pop­u­lację. Wyko­rzys­tali oni dane pochodzące od 1000 członków inic­jaty­wy. Zebrane infor­ma­c­je poz­woliły uwidocznić różnice wys­tępu­jące między ludź­mi jako całoś­cią oraz jed­nos­tka­mi w całej pop­u­lacji. Naukow­com udało się zbadać zjawiska zachodzące zarówno w DNA, jak i RNA, a tym m.in. poz­nać rolę zmi­an do jakich dochodzi w pro­ce­sie tran­skrypcji.

DNA zna­j­du­je się w jądrze komór­ki, a  zmi­any w niej zachodzące, służące głównie do wyt­warza­nia energii, doty­czą zarówno geno­mu jądra komórkowego, jak również geno­mu mito­chon­dri­al­nego. Pro­cesy te nie są jed­nak całkowicie nieza­leżne. Naukow­cy odkryli pow­iązanie między zmi­en­noś­cią genów jądrowych, czyli DNA zna­j­du­jącego się w chro­mo­so­mach, a poziomem zmi­an zachodzą­cych w RNA. Pod­kreślili także, że mody­fikac­je te mogą mieć wpływ na pro­dukcję energii komórkowej.

Badacze zaz­nacza­ją, że wiedza na tem­at zależnoś­ci wys­tępu­ją­cych między mito­chon­dri­a­mi a poziomem metab­o­liz­mu ma istotne znacze­nie dlat­ego, że to właśnie te mito­chon­dria napędza­ją nasze komór­ki. Bada­nia poz­woliły przede wszys­tkim określić zdol­ność naszego geno­mu do stałych mody­fikacji.

Uwa­ga! Powyższy artykuł ma charak­ter wyłącznie infor­ma­cyjny. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z ofer­tą naszych badań

Powrót


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

 

Data publikacji: 12/05/2015, Data aktualizacji: 02/06/2015