Aktualności

Teraz położne! – wyzwania i możliwości dla zawodu

28 listopa­da 2017 r.

Niedawno wzięliśmy udzi­ał w dwóch kon­fer­enc­jach z cyk­lu „Ter­az położne! – wyzwa­nia i możli­woś­ci dla zawodu”. Chodzi o wydarzenia w Rzes­zowie (11 październi­ka 2017) i Warsza­w­ie (15 listopa­da 2017). Kon­fer­enc­je orga­ni­zowała Fun­dac­ja Rodz­ić po Ludzku pod patronatem Naczel­nej Rady Pielęg­niarek i Położnych. Kon­fer­enc­je zrzesza­ły położne, pielęg­niar­ki i innych pro­fesjon­al­istów oso­by, które na co dzień zaj­mu­ją się przede wszys­tkim opieką nad ciężarny­mi i kobi­eta­mi doświad­cza­ją­cy­mi niepowodzeń położniczych… czy­taj więcej

 


Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane

1 mar­ca 2017 r.

Jed­na z ekspertek testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. – dr Pauli­na Wolańs­ka-Nowak – wzięła niedawno udzi­ał w wyjątkowym przed­sięwz­ię­ciu. Jest współau­torką nowej pozy­cji książkowej z zakre­su eksper­tyz sądowych, związanych z tes­ta­mi DNA – Eksper­tyza sądowa. Zagad­nienia wybrane. To pub­likac­ja unika­towa, przy której pra­cow­ało aż 37 autorów-spec­jal­istów. Książ­ka została stwor­zona przez 37 autorów – wybit­nych spec­jal­istów z obszaru nauk sądowych, z których więk­szość na co dzień zaj­mu­je się właśnie… czy­taj więcej