Anemia, apatia, blada cera, rozdwajające się końcówki włosów, problemy z koncentracją czyli skutki niedoboru żelaza spowodowanego celiakią

Niedobór żelaza skutkuje nie tylko anemią, ale również może powodować zadyszkę, kołatanie serca lub obniżyć odporność. Powodem niedoborów może być celiakia czyli trwała nietolerancja glutenu, która utrudnia przyswajanie mikroelementów.

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

Objawy niedoborów żelaza

 • bóle głowy
 • obniże­nie kon­cen­tracji
 • obniże­nie nas­tro­ju
 • zajady
 • kruche paznok­cie
 • wypadanie włosów
 • ból gardła i częste owr­zodze­nie
 • trud­noś­ci z zapamię­ty­waniem
 • trud­noś­ci w nauce u dzieci
 • zadysz­ka, duszność pod­czas wysiłku
 • skłon­ność do sini­aków
 • częste krwoto­ki z nosa

Skąd się biorą niedobory żelaza?

 • obfite miesiącz­ki
 • niepraw­idłowa dieta ubo­ga w żela­zo
 • celi­akia — prob­le­my z przyswa­janiem skład­ników odży­w­czych

Dlaczego celiakia powoduje niedobory żelaza?

Celi­akia to choro­ba autoim­muno­log­icz­na o podłożu gene­ty­cznym. To znaczy, że możesz na nią zachorować tylko gdy odziedz­iczyłaś gen DQ2 i/lub DQ8. Choro­ba pole­ga na trwałej nietol­er­ancji glutenu czyli biał­ka wys­tępu­jącego w pop­u­larnych zbożach: pszeni­cy, życie, owsie, który u chorego powodu­je wyt­warzanie prze­ci­w­ci­ał niszczą­cych kosm­ki jeli­towe. To prowadzi do trud­noś­ci z przyswa­janiem wit­a­min i min­er­ałów — w tym żelaza i skutku­je liczny­mi niedob­o­ra­mi.  Dodatkowo w zniszc­zonym jeli­cie cienkim panu­je przewlekły stan zapal­ny.

Liczne niedobory powodują wystąpienie groźnych powikłań, w tym:

 • prob­le­ma­mi ze szk­li­wem
 • prob­le­ma­mi skórny­mi
 • zaburzeni­a­mi erekcji
 • niereg­u­larny­mi miesiączka­mi
 • skłon­noś­cią do poronień
 • nowot­worem

Jak zdiagnozować celiakię?

Celi­akia, jako że jest chorobą gene­ty­czną, najłatwiej zdi­ag­no­zować ją poprzez test dna. Tylko badanie gene­ty­czne poz­woli Ci uzyskać pewność wyniku — w 100% wyk­luczy chorobę lub będzie wskazaniem do dal­szej diag­nos­ty­ki. Jed­nocześnie jest to jedyne badanie na celi­akie, które możesz zro­bić gdy już jesteś na diecie bezg­lutenowej.

Europe­jskie Sto­warzysze­nie Pedi­atrii, Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Żywienia zale­ca wyko­nanie tes­tu dna na celi­ak­ię jako pier­wszego bada­nia w diag­nos­tyce celi­akii u osób, które:

 • są spokrewnione z chorym na celi­ak­ię (dziedz­icze­nie genów)
 • cier­pią na klin­iczne objawy celi­akii oraz mają stwierd­zone prze­ci­w­ci­ała tTG i EmA

Badanie gene­ty­czne na celi­ak­ię zale­ca się również dzieciom, ponieważ jeśli test potwierdzi celi­ak­ię to wtedy lekarz może odstąpić od wyko­na­nia dziecku biop­sji jeli­ta cienkiego!

 

Leczenie celiakii pozwoli uzupełnić niedobory żelaza

Jeśli cier­pisz na ane­mię spowodowaną prob­le­ma­mi z wchła­ni­an­iem min­er­ałów i wit­a­min w jeli­cie cienkim to wyłącznie lecze­nie celi­akii pomoże uzu­pełnić niedobo­ry żelaza, kwa­su foliowego oraz wit­a­min z grupy B. Dzieje się tak, ponieważ lecze­nie celi­akii ma na celu odbu­dowę kosmków jeli­towych co umożli­wi wchła­ni­an­ie sub­stancji odży­w­czych.

Ter­apia pole­ga na ścisłej diecie bezg­lutenowej pod okiem spec­jal­ist­ki diete­ty­cz­ki, ponieważ dieta bezg­lutenowa to dieta elim­i­na­cyj­na. To znaczy, że elimin­u­je­my z naszego jadłospisu dużą część ogóln­o­dostęp­nych pro­duk­tów, które oprócz glutenu dostar­cza­ją nam innych ważnych skład­ników. W związku z tym diete­ty­cz­ka musi tak ułożyć nasze menu aby znalazły się w nim wszys­tkie najpotrzeb­niejsze wit­a­miny i min­er­ały jed­nocześnie była to dieta bezg­lutenowa.

 

Na wszys­tkie wasze pyta­nia odpowiadamy tele­fon­icznie lub przez nasz czat. Zapy­taj nas o wszys­tko 

Warto wiedzieć:

.


 

Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Data publikacji: 26/09/2016, Data aktualizacji: 12/07/2017