Badanie DNA na raty

Uważasz, że cena za badanie DNA jest dla Ciebie za wyso­ka? Jed­no­ra­zowa opła­ta gotówką może być prob­le­mem nie do przeskoczenia? Wykon­aj bada­nia DNA na raty.
Od ter­az to nie jest prob­lem! Masz możli­wość płat­noś­ci w sys­temie ratal­nym.

Wymagamy minimum formalności

  • Aby uzyskać możli­wość płace­nia za badanie w rat­ach należy przed­staw­ić doku­ment tożsamoś­ci oraz zaświad­cze­nie o uzyski­wa­niu dochodów. Uwa­ga! W wielu przy­pad­kach wystar­czy tylko dowód oso­bisty!
  • Two­ja zdol­ność kredy­towa określana jest na pod­staw­ie pod­sta­wowych danych o wysokoś­ci uzyski­wanych miesięcznie dochodów
  • Przy płat­noś­ci ratal­nej nie wymagamy uiszcza­nia wstęp­nej wpłaty. Należność za badanie reg­u­lu­jesz dopiero po wyko­nanej usłudze ..

Szybka decyzja

  • Decyz­ja o przyz­na­niu kredy­tu pode­j­mowana jest w zaled­wie kil­ka min­ut
  • Umowę możesz pod­pisać już następ­nego dnia ..

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości płacenia w ratach?

Zadz­woń pod jeden z naszych numerów kon­tak­towych (np. (32) 445 34 36) lub wejdź na czat on-line i poroz­maw­iaj z kon­sul­tan­tem.

Nasi kon­sul­tan­ci udzielą wszel­kich niezbęd­nych infor­ma­cji


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 28/05/2015