Badania DNA na ojcostwo

zarezerwuj-termin-wizyty2

Dajemy gwarancję na badania DNA na ojcostwo

Zaprasza­my Państ­wa do jed­nej z naszych przy­chod­ni. Na miejs­cu mogą Państ­wo wykon­ać bada­nia DNA na ojcost­wo lub kupić od ręki domowy zestaw testowy. Jako jedyni daje­my gwarancję na badanie DNA. Dzię­ki temu zysku­ją Państ­wo całkowite bez­pieczeńst­wo i pewność wyniku. Zapew­ni­amy też pełną dyskrecję.

 

 

testDNA Laboratorium Sp. z o.o. zaufało ponad 20 000 klientów, sądy i prokuratura…

referencje-z-sąduMar­ka testD­NA od 2003 roku zaj­mu­je się bada­ni­a­mi DNA ojcost­wa do celów pry­wat­nych i sądowych. Do tej pory żaden nasz wynik nie został prawnie pod­ważony. Obec­nie testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.współpracuje z pon­ad 20 sąda­mi na tere­nie całej Pol­s­ki, proku­raturą, policją, lekarza­mi oraz inny­mi jed­nos­tka­mi. Reg­u­larnie pod­da­je się kon­trolom, które potwierdza­ją najwyższą jakość wykony­wanych w lab­o­ra­to­ri­um anal­iz.

Wynik bada­nia DNA na ojcost­wo zarówno pry­wat­nego, jak i sądowego jest tak samo pewny i wiary­god­ny – ojcost­wo zostanie potwierd­zone z praw­dopodobieńst­wem pon­ad 99,99% lub wyk­luc­zone w 100%. Tak dużą czułość metody uzyski­wana jest m.in dzię­ki anal­izie 24 mark­erów DNA. To aż 1000 razy zwięk­sza pewność rezul­tatu w porów­na­niu ze stan­dar­d­owym zestawem 16 mark­erów.

 

kup-zestaw-pobierz-w-domuBadanie DNA ojcost­wa dla włas­nej wiedzy moż­na wykon­ać także bez wychodzenia  z domu. Wystar­czy zamówić spec­jal­ny domowy zestaw lub kupić go w lokalnym odd­ziale czy jed­nej z aptek. Prób­ki mogą Państ­wo dostar­czyć do naszego punk­tu albo przesłać. Naszym pac­jen­tom gwaran­tu­je­my też ich bezpłat­ny odbiór kuri­erem z dowol­nego adresu.  Sko­ro już roz­maw­iamy o domowym usta­la­niu ojcost­wa, to warto pod­kreślić, że oprócz wymazów z policz­ka moż­na prze­badać też prób­ki niety­powe tj. szc­zotecz­ka do zębów, maszyn­ka do gole­nia,  chus­tecz­ka z wydzieliną z nosa itp. Dowiedz się więcej na tem­at próbek niety­powych…

.

apteka_krzyzNajbliższa apte­ka, w której dostęp­ny jest domowy zestaw pobran­iowy:
Apte­ka Pry­wat­na “Esku­lap” ul. Rey­mon­ta 14. Sprawdź godziny otwar­cia aptek…

.

Badanie DNA w laboratorium

Wszys­tkie bada­nia DNA na usta­lanie ojcost­wa wykony­wane są przez spec­jal­istów — diag­nos­tów lab­o­ra­to­ryjnych i biotech­nologów. Lab­o­ra­to­ri­um wyko­rzys­tu­je odczyn­ni­ki renomowanych pro­du­cen­tów tj. PROMEGA. Zobacz zdję­cia z lab­o­ra­to­ri­um…

.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: pon.-czw. 7:00–22:00, pt, 7:00–20:00, week­endy i świę­ta: 9:00–21:00
Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz

.

Data publikacji: 12/07/2016, Data aktualizacji: 14/11/2016