Badania ojcostwa — kiedy i w jakim celu je wykonać?

Czy badania ojcostwa są refundowane, Po co robić badania ojcostwa, Kiedy zrobić badania ojcostwa, Czy badania ojcostwa można zrobić przed porodem

Bada­nia DNA pozwala­ją na ustal­e­nie ojcost­wa i tym samym są w stanie uspokoić rodz­iców. Bard­zo częs­to wyko­rzys­tu­je się je w celu ustal­e­nia, kto będzie płacił ali­men­ty. Bada­nia ojcost­wa są łat­wo dostęp­ne i wcale nie kosz­tu­ją wiele, nato­mi­ast są w stanie rozwiać sporo wąt­pli­woś­ci, które mogą nur­tować przyszłych rodz­iców.

Spis treś­ci:

Czy bada­nia ojcost­wa są refun­dowane?
Po co robić bada­nia ojcost­wa?
Kiedy zro­bić bada­nia ojcost­wa?
Czy bada­nia ojcost­wa moż­na zro­bić przed poro­dem?

Czy badania ojcostwa są refundowane?

Wiele osób pyta, czy możli­we jest uzyskanie refun­dacji na bada­nia ojcost­wa. Nieste­ty, w naszym kra­ju nie ma przepisów, które przewidu­ją finan­sowanie takich badań. NFZ refun­du­je bada­nia służące do diag­nos­ty­ki i leczenia chorób, nato­mi­ast test DNA na ojcost­wo do tego typu usług medy­cznych z pewnoś­cią nie należy. Bada­nia ojcost­wa należy więc zawsze opłacić z włas­nej kieszeni.

Po co robić badania ojcostwa?

Bada­nia ojcost­wa wykonu­je się w celu ustal­e­nia lub ewen­tu­al­nego wyk­luczenia ojcost­wa. Anal­iza może być nakazana przez sąd, szczegól­nie w celu ustal­e­nia ali­men­tów. Bada­nia na ojcost­wo mają blisko 100% skuteczność, dlat­ego nie ma koniecznoś­ci ich pow­tarza­nia i uzyskany wynik przyj­mu­je się za wiary­god­ny.

Kiedy zrobić badania ojcostwa?

Bada­nia na ojcost­wo moż­na zro­bić zarówno w okre­sie ciąży, jak i w dowol­nym momen­cie już po urodze­niu się dziec­ka. Pod­czas ciąży testy z krwi mat­ki moż­na wykon­ać od 8 tygod­nia trwa­nia ciąży, nato­mi­ast od 15 tygod­nia możli­we jest pobranie mate­ri­ału z płynu owod­niowego. Bada­nia ojcost­wa moż­na połączyć z bada­ni­a­mi gene­ty­czny­mi pło­du. Zarówno test na ojcost­wo wyko­nany w ciąży, jak i po nar­o­dz­i­nach dziec­ka wykazu­je taki sam stopień wiary­god­noś­ci.

Czy badania ojcostwa można zrobić przed porodem?

Badanie ojcost­wa moż­na zro­bić przed poro­dem, już po 8 tygod­niu ciąży. Nie ma znaczenia, w którym momen­cie przed poro­dem zostanie pobrana prób­ka, cho­ci­aż na wyni­ki należy oczeki­wać kil­ka tygod­ni. Warto jed­nak liczyć się z tym, że badanie na ojcost­wo przed poro­dem będzie znacznie droższe niż takie samo, które wykon­amy już po urodze­niu się dziec­ka. Koszt wyko­na­nia takiego bada­nia oscy­lu­je bowiem w grani­cy 2–7 tysię­cy zło­tych.

Data publikacji: 23/04/2019