Ustalenie ojcostwa a grupa krwi

Ustal­e­nie ojcost­wa na pod­staw­ie grupy krwi nigdy nie jest pewne – może je jedynie wstęp­nie wyk­luczyć, ale nigdy nie potwierdzi. Jedyną metodą, która umożli­wia jed­noz­naczne potwierdze­nie lub wyk­lucze­nie ojcost­wa jest test DNA. Dlaczego?
 
Po pier­wsze, na świecie żyją mil­iony osób o takiej samej grupie krwi – nie jest ona więc dla człowieka charak­terysty­cz­na. Badany w teś­cie DNA pro­fil gene­ty­czny jest nato­mi­ast nazy­wany „gene­ty­cznym odciskiem pal­ca”, ponieważ każdy z nas ma swój unikalny, dziedz­ic­zony po rodz­i­cach.
 
Po drugie, ist­nieją takie połączenia grup krwi rodz­iców, przy których dziecko może mieć dowol­ną grupę krwi. Porów­nanie pro­fili DNA pozwala nato­mi­ast ustal­ić pokrewieńst­wo w sposób pewny – zawsze wiado­mo, czy dziecko pochodzi od danego mężczyzny.

.

 
Po trze­cie, lab­o­ra­to­ria sto­sunkowo częs­to oznacza­ją grupę krwi błęd­nie. Ma to miejsce szczegól­nie u małych dzieci, ponieważ do pełnego ustal­e­nia grupy krwi u dziec­ka dochodzi dopiero po ukończe­niu 2. roku życia. Pro­fil gene­ty­czny dziec­ka ustalony jest już w życiu płodowym i nigdy się nie zmieni, więc wynik tes­tu DNA zawsze będzie pewny.

Jak ustalić ojcostwo na podstawie grup krwi?

W Polsce najbardziej pop­u­larny­mi gru­pa­mi krwi są grupy A (38,5% pop­u­lacji) i 0 (33,4% pop­u­lacji). Warto pamię­tać, że gru­pa krwi nie jest charak­terysty­cz­na dla poje­dynczego człowieka tak jak kod gene­ty­czny czy odcisk pal­ca. Jest ona dziedz­ic­zona po rodz­i­cach. Zna­jąc grupę krwi ojca i mat­ki moż­na ustal­ić możli­we wari­anty grup krwi dziec­ka. Ilus­tru­je to poniższa tabel­ka.

.

testdna tabelka grupa krwi

.

Krótka historia ustalenia ojcostwa na podstawie grup krwi

W Polsce pier­wsza eksper­tyza sero­log­icz­na związana z pro­ce­sem ali­men­ta­cyjnym została wydana w 1926 roku dla sądu krakowskiego. Obe­j­mowała ona dwa układy grupowe krwi: AB0 oraz MN (Rh+, Rh-). To właśnie one znalazły się w wydanej w 1959 roku przez Min­is­tra Zdrowia i Opie­ki Społecznej instrukcji obow­iązkowych badań w sprawach sądowych o ustal­e­nie ojcost­wa.

W miarę odkry­wa­nia nowych tech­nik badaw­czych oraz nowych układów zakres badań grup krwi zmieni­ał się i był coraz bardziej posz­erzany w sposób niesko­or­dynowany. Zdarza­ło się więc, że zakłady wykonu­jąc różne zakresy badań wydawały pozornie sprzeczne opinie. Sytu­ac­ja ta została ure­g­u­lowana w 1968 roku. Wydano wów­czas „Wyty­czne w sprawach grupowych badań krwi w dochodze­niu ojcost­wa”.

Należy pamię­tać, że orzecze­nie o wyk­lucze­niu ojcost­wa nie zapadało jedynie na pod­staw­ie anal­izy grup krwi, ale także szeregu innych czyn­ników sero­log­icznych. Samo porów­nanie grup krwi nie jest zatem pod­stawą do wyda­nia opinii o wyk­lucze­niu ojcost­wa.

.

Dlaczego ustalenie ojcostwa na podstawie grup krwi nie jest precyzyjne?

Ustalenie ojcostwa na podstawie grup krwi

Po pier­wsze należy pamię­tać, że opisy­wana meto­da może jedynie wstęp­nie wyk­luczyć ojcost­wo, ale nigdy go nie potwierdzi. Na świecie żyją bowiem mil­iony ludzi z taką samą grupą krwi. Z drugiej strony warto wziąć pod uwagę ewen­tu­al­ną pomyłkę przy jej oznacza­niu. Niejed­nokrot­nie lab­o­ra­to­ria anal­i­ty­czne popeł­ni­a­ją błędy, o czym pac­jen­ci przekonu­ją się przy kole­jnych bada­ni­ach.

Istotne jest też to, że choć antyge­ny układu AB0 ujaw­ni­a­ją się co praw­da już w 6 tygod­niu życia płodowego, to do ich pełnej ekspresji dochodzi jed­nak w wieku 6–18 miesię­cy. Dlat­ego też grupę krwi dziec­ka powin­no się usta­lać dopiero po ukończe­niu 2 roku życia.

.

Najskuteczniejszą obec­nie metodą potwierdzenia ojcost­wa lub jego wyk­luczenia to test DNA. Anal­iza grup krwi (meto­da sero­log­icz­na) jest jed­ną z his­to­rycznych metod bada­nia pokrewieńst­wa pomiędzy dom­nie­manym ojcem a dzieck­iem. Należy pamię­tać, że metody sero­log­iczne pełną funkcję jedynie pomoc­niczych metod stwierdza­nia ojcost­wa. Jedynym pewnym sposobem ustal­e­nia ojcost­wa danego mężczyzny jest badanie gene­ty­czne (test DNA na ojcost­wo)..

5 najważniejszych informacji:


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz

Data publikacji: 13/05/2015, Data aktualizacji: 07/08/2017