Badanie więzów krwi pomiędzy dziadkami a wnukami

Zas­tanaw­iasz się, czy moż­na ustal­ić pokrewieńst­wo między dzi­ad­ka­mi a wnuka­mi? Szukasz sposobu na ustal­e­nie ojcost­wa po śmier­ci ojca? Chcesz potwierdz­ić, że Twój syn jest fak­ty­cznie ojcem Two­jego wnu­ka? A może potrzeb­ne są dowody w postaci wyniku bada­nia DNA do prowad­zonego postępowa­nia spad­kowego? Z pomocą przyjdzie Ci badanie pokrewieńst­wa.

Taki przypadek badaliśmy — czy chłopiec jest synem zmarłego mężczyzny:

Badanie dzi­ad­ka i wnu­ka
Pewien bogaty mężczyz­na zginął w wypad­ku samo­chodowym, pozostaw­ia­jąc dziecko z niefor­mal­nego związku. Rodz­i­na nieżyjącego mężczyzny nie miała poję­cia o ist­nie­niu dziec­ka. Po pewnym cza­sie do rodziny zmarłego przyszła mat­ka dziec­ka (kochanka zmarłego mężczyzny), doma­ga­jąc się włączenia jej syna do spad­ku po zmarłym. Czy w takiej sytu­acji możli­we jest ustal­e­nie pokrewieńst­wa między wnukiem a jego potenc­jal­ną bab­cią?

Odpowia­da ekspert:

Tak, wyko­nanie bada­nia DNA jest możli­we. Co zro­bil­iśmy w tym przy­pad­ku? Do bada­nia pobral­iśmy próbkę od dzi­ad­ka i dziec­ka (potenc­jal­nego wnu­ka), a następ­nie wykon­al­iśmy anal­izę chro­mo­so­mu Y. Dlaczego? Ponieważ u spokrewnionych ze sobą mężczyzn (w prostej linii) chro­mo­somy te wyglą­da­ją niemal iden­ty­cznie. Tak też było i w tym przy­pad­ku, dzię­ki czemu mogliśmy potwierdz­ić pokrewieńst­wo między dzi­ad­kiem a wnukiem. mgr Bar­bara Proku­rat, biotech­nolog, biegły sądowy z zakre­su usta­la­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa bio­log­icznego
.
Badanie bab­ci i wnu­ka
Sprawa toczyła się przed sądem. Mat­ka dziec­ka (chłop­ca) wniosła do sądu pozew o przyz­nanie ali­men­tów na swo­jego nielet­niego syna. Obow­iązkiem tym chci­ała obciążyć matkę swo­jego part­nera, gdyż sam part­ner zmarł tuż po nar­o­dz­i­nach dziec­ka. Czy w takiej sytu­acji możli­we jest ustal­e­nie pokrewieńst­wa między wnukiem a jego potenc­jal­ną bab­cią?

 

Odpowia­da ekspert:

Tak, wyko­nanie bada­nia DNA jest możli­we, niem­niej jed­nak do bada­nia włączyliśmy dodatkowe oso­by. Co zro­bil­iśmy w tym przy­pad­ku: Do bada­nia pobral­iśmy próbkę od dziec­ka, mat­ki zamarłego ojca i jego siostry. Dodatkowo też zabez­pieczyliśmy próbkę od mat­ki dziec­ka. Sama prób­ka od potenc­jal­nej bab­ci mogła­by się okazać niewystar­cza­ją­ca do uzyska­nia pewnego wyniku, stąd też postanow­iliśmy włączyć do tes­tu dodatkowo próbkę od siostry zamarłego mężczyzny. Ustal­iśmy pro­file DNA osób badanych, a następ­nie przeprowadzil­iśmy dokład­ną anal­izę statysty­czną. Jej celem było sprawdze­nie jak bard­zo praw­dopodob­ne jest, że dziecko spokrewnione jest z rodz­iną zamarłego ojca. Badanie z bard­zo wysokim praw­dopodobieńst­wem potwierdz­iło pokrewieńst­wo między badany­mi. mgr Bar­bara Proku­rat, biotech­nolog, biegły sądowy z zakre­su usta­la­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa bio­log­icznego
..

Zobacz, jakie inne przy­pad­ki badal­iśmy i dowiedz się więcej:

Badanie z każdej próbki – w jednym z 200 lokalnych punktów pobrań w Polsce oraz za granicą

Do gene­ty­cznego bada­nia pokrewieńst­wa moż­na włączyć każdą próbkę, na której zna­j­du­je się mate­ri­ał gene­ty­czny badanych osób. Mogą to być zarówno wymazy z policz­ka, jak i np. niedopałek papierosa, guma do żucia, paty­czek z woskow­iną z ucha, włosy z cebulka­mi, plamy krwi, szc­zotecz­ka do zębów oraz szereg innych przed­miotów.

 

Na badanie DNA do jed­nej  z 200 placówek w całym kra­ju moż­na umówić się przez tele­fon lub inter­net. Moż­na również  zamówić zestaw do pobra­nia próbek do każdego miejs­ca na świecie. Państ­wa dane osobowe są u nas bez­pieczne, dbamy także o dyskrecję – na każdym etapie bada­nia.

Badanie więzów krwi – dlaczego warto poznać prawdę?

Po badanie DNA na pokrewieńst­wo warto sięgnąć z wielu powodów. Ustal­e­nie bio­log­icznego pokrewieńst­wa pozwala nie  tylko ure­g­u­lować sytu­ację prawną, ale też emocjon­al­ną. Dla wielu rodzin oznacza to wstęp do nowego życia. Co zyska­ją Państ­wo dzię­ki badan­iom DNA?

.

  • Spokój i pewność na całe życie – badanie DNA wystar­czy wykon­ać tylko raz w życiu, by zyskać pewność już na zawsze. Dla wielu osób to szansa, by wresz­cie odetch­nąć z ulgą i pozbyć się wąt­pli­woś­ci czy stre­su.
  • Szansa na unor­mowanie prawnej sytu­acji – wynik częs­to przy­da­je się w sprawach sądowych, np. o ali­men­ty czy spadek. To doku­ment, który mogą Państ­wo przed­staw­ić w sądzie. Co ważne, również sądy częs­to zle­ca­ją real­iza­cję takich badań, co pozwala rozwiązać wiele spraw.
  • Poprawa relacji i więzi rodzin­nych – pewność co do pokrewieńst­wa w wielu przy­pad­kach pozwala po pros­tu odbu­dować nader­wane relac­je oraz zbu­dować piękne i szczere więzi. Częs­to usta­ją spory i wza­jemne obwini­an­ie, a pojaw­ia­ją się sza­cunek i atmos­fera zrozu­mienia.
  • Możli­wość zyska­nia nowego człon­ka rodziny – odkrycie, że dana oso­ba może być naszym krewnym, a później potwierdze­nie tej infor­ma­cji badaniem DNA, to niepow­tarzal­na okaz­ja do zbu­dowa­nia nowej relacji i odzyska­nia stra­conego cza­su. To także szansa na poz­nanie his­torii rodziny i odkrycia zaskaku­ją­cych fak­tów na tem­at swoich krewnych.

.

Poczytaj inne artykuły na temat badania pokrewieństwa

Na ten tem­at pisal­iśmy między inny­mi dla:


Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Zobacz, jak wyglądają badania w testDNA Laboratorium Sp. z o.o.Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 31/07/2015, Data aktualizacji: 14/11/2018