Badanie dziadkowie – wnuki

Zas­tanaw­ia­ją się Państ­wo, czy moż­na ustal­ić pokrewieńst­wo pomiędzy dzi­ad­ka­mi a wnuka­mi? Szuka­ją Państ­wo sposobu na ustal­e­nie ojcost­wa po śmier­ci ojca? A może potrzeb­ne są dowody w postaci wyniku bada­nia DNA do prowad­zonego postępowa­nia spad­kowego?  W takich przy­pad­kach z pomocą przy­chodzą nam tak zwane bada­nia pokrewieńst­wa.
.

Badanie linii męskiejTest ojcostwa w ciąży

Blisko spokrewnieni ze sobą mężczyźni (w prostej linii) mają prak­ty­cznie taki sam chro­mo­som Y. Jest on charak­terysty­czny dla danej linii męskiej, co oznacza, że np. ojciec, dzi­adek i wnuk będą mieli praw­ie iden­ty­czną jego postać. Moż­na więc z powodze­niem wykon­ać badanie DNA dzi­ad­ka i wnu­ka czy też dwóch braci. Co ciekawe do bada­nia moż­na wyko­rzys­tać prób­ki niety­powe, takie jak np. szc­zotecz­ka do zębów, guma do żucia, szk­lan­ka, sztućce, niedopałek papierosa, włosy itp. Taki test moż­na więc przeprowadz­ić również wów­czas, gdy jed­na z badanych osób np. nie żyje lub jest poza grani­ca­mi kra­ju.
.

Taki przy­padek badal­iśmy w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.:

Brat zmarłego ojca chci­ał sprawdz­ić, czy mężczyz­na poda­jący się za jego bratan­ka powinien mieć pra­wo do spad­ku. Nie posi­adał żad­nego przed­miotu należącego do zmarłego, z którego moż­na by wyi­zolować DNA. Poza tym brat zmarłego ojca był pewien, że on i zamarły byli brać­mi – po tej samej matce i po tym samym ojcu. Badanie wykaza­ło różnice w chro­mo­somie Y u bra­ta zmarłego ojca i młodego mężczyzny. Stąd pokrewieńst­wo między nimi zostało wyk­luc­zone.

.

Czy babcia może sprawdzić czy to jej wnuk?

Zdarza­ją się przy­pad­ki, gdzie konieczne jest sprawdze­nie czy bab­cia jest spokrewniona z wnuka­mi. Jeśli sytu­ac­ja ta doty­czy wnucz­ki (kobi­ety), wów­czas moż­na wykon­ać badanie mito­chon­dri­al­nego DNA . To DNA przekazy­wane jest przez spokrewnione ze sobą kobi­ety tzn. mat­ka przekazu­je je córce, a w tym wypad­ku bab­cia wnuczce.
Jeśli chce­my z kolei zbadać pokrewieńst­wo pomiędzy bab­cią a wnuczkiem (chłopcem), wów­czas do bada­nia trze­ba włączyć dodatkowe oso­by, np. matkę chłop­ca.

.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Emilia Mazur

mgr Emil­ia Mazur

mgr Klaudia Müller

mgr Klau­dia Müller

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz