Badanie genetyczne dzieci – co warto wiedzieć o teście NOVA?

Jak wygląda badanie genetyczne dzieci, Czy badania genetyczne dzieci są refundowane, Badania genetyczne u małych dzieci – czy wiek ma znaczenie, Badania genetyczne dzieci - jaka jest ich cena

Test NOVA to badanie gene­ty­czne dzieci, które pozwala zbadać malucha pod kątem 87 chorób wrod­zonych. Anal­izu­je także jego wrażli­wość na 32 sub­stanc­je lecznicze. Tak nowoczes­na diag­nos­ty­ka w wielu przy­pad­kach jest bez­cen­na i pozwala wykryć schorzenia, które do tej pory były niemal niewykry­walne (a przy­na­jm­niej nie na tak wczes­nym etapie).

1. Jak wyglą­da badanie gene­ty­czne dzieci?
2. Czy bada­nia gene­ty­czne dzieci są refun­dowane?
3. Bada­nia gene­ty­czne u małych dzieci – czy wiek ma znacze­nie?
4. Bada­nia gene­ty­czne dzieci — jaka jest ich cena?

Jak wygląda badanie genetyczne dzieci?

Chcesz zro­bić test NOVA i zas­tanaw­iasz się, jak wyglą­da badanie gene­ty­czne dzieci? To bard­zo proste i wygodne! Do bada­nia wyko­rzysty­wana jest tylko prób­ka od dziec­ka – wymaz z wewnętrznej strony policz­ka. Pobranie jej jest szy­bkie, wygodne i przede wszys­tkim bezbolesne. Później prób­ka jest anal­i­zowana w lab­o­ra­to­ri­um.

Czy badania genetyczne dzieci są refundowane?

Czułość tes­tu NOVA to pon­ad 99%, a anal­izie podle­ga 12 tysię­cy zmi­an w genach. Czy bada­nia gene­ty­czne dzieci są refun­dowane? Test NOVA nie jest refun­dowany, jed­nak ist­nieje możli­wość rozłoże­nia kwoty na dogodne raty. To bard­zo wygodne rozwiązanie dla tych rodz­iców, którzy nie chcą jed­no­ra­zowo wydawać konkret­nej sumy pieniędzy.

Badania genetyczne u małych dzieci – czy wiek ma znaczenie?

Gdy robisz bada­nia gene­ty­czne u małych dzieci – czy wiek ma znacze­nie? Test NOVA dedykowany jest dzieciom już od dnia nar­o­dzin, jed­nak może być wyko­nany także później. Warto jed­nak pamię­tać, że im wcześniej zostaną wykryte niepraw­idłowoś­ci, tym łatwiej będzie rozpocząć lecze­nie, a częs­to uniknąć groźnych powikłań (np. upośledzenia umysłowego czy nawet śmier­ci).

Badania genetyczne dzieci — jaka jest ich cena?

Test NOVA jest jed­nym z najnowocześniejszych badań na świecie, dzię­ki które­mu może­my wresz­cie wykryć choro­by, wobec których do tej pory byliśmy bezbron­ni. Anal­i­zowane są mutac­je odpowiada­jące przede wszys­tkim za wrod­zone błędy metab­o­liz­mu i wrod­zone niedobo­ry odpornoś­ci.

Bada­nia gene­ty­czne dzieci – jaka jest ich cena? To trochę pon­ad 3500 zło­tych z możli­woś­cią rozłoże­nia na raty. W cenie zawarta jest też kon­sul­tac­ja z jed­nym z najlep­szych spec­jal­istów dla dzieci, który pozwala zrozu­mieć wynik.

Data publikacji: 06/02/2019