Bezpłatne badania medyczne

Pac­jen­ci należą­cy do Dol­nośląskiego, Śląskiego i Opol­skiego Odd­zi­ału NFZ mogą bezpłat­nie przeprowadz­ić wybrane bada­nia gene­ty­czne, jeśli ist­nieją ku temu medy­czne wskaza­nia. Bada­nia są refun­dowane przez NFZ.

Jeśli są Państ­wo zain­tere­sowani wyko­naniem bezpłat­nego bada­nia prosimy o kon­takt pod numer 032 363 08 76, 800 007 771 (bezpłat­na infolinia) lub pisząc na adres: biuro@testdna.pl

Bezpłatne badania medyczne

Wykaz refun­dowanych badań:

1. BRCA1 / rak pier­si

2. Mukowis­cy­doza

3. Hemochro­ma­toza

4. Celi­akia

5. Nietol­er­anc­ja lak­tozy

6. Zespół Gilber­ta

7. Trom­bofil­ia

8. Głu­cho­ta wrod­zona

UWAGA: PRZEPRASZAMY, ALE W CHWILI OBECNEJ LIMITY REFUNDOWANYCH BADAŃ ZOSTAŁY JUŻ WYKORZYSTANE I BADANIE TO JEST NIEDOSTĘPNE.

Data publikacji: 28/05/2015, Data aktualizacji: 24/01/2017