Celiakia czy nadwrażliwość na gluten — o wszystkim może rozstrzygnąć badanie genetyczne

Nietol­er­anc­ja na gluten, w prze­ci­wieńst­wie do celi­akii nie jest uwarunk­owana gene­ty­cznie. Dlat­ego nNadwrażliwość czy celiakia

egaty­wny wynik tes­tu DNA, stwierdza­ją­cy brak charak­terysty­cznych dla celi­akii genów poz­woli jed­noz­nacznie ją wyk­luczyć. Jed­nocześnie taki wynik będzie oznaczał, że pac­jent ma praw­dopodob­nie właśnie nad­wrażli­wość na gluten.

 

Kiedyś celi­akia i nad­wrażli­wość na gluten trak­towane były jako syn­on­imy tej samej choro­by. Dziś już wiemy, że nietol­er­anc­ja glutenu nie musi być wcale związana z celi­ak­ią.

 

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

 

.

Dlaczego powinniśmy znać różnicę?

 

Są oso­by, u których po spoży­ciu żywnoś­ci zaw­ier­a­jącej gluten wys­tępu­ją objawy typowe dla celi­akii.  Pier­wszym krok­iem tych osób są bada­nia krwi, które jed­nak nie wykazu­ją obec­noś­ci prze­ci­w­ci­ał charak­terysty­cznych dla celi­akii, a lekarz zle­ca biop­sję jeli­ta, która z kolei wychodzi praw­idłowo. Aby trafnie postaw­ić diag­nozę i skró­cić jej drogę — najlepiej zacząć od bada­nia gene­ty­cznego w kierunku celi­akii. Jeśli jego wynik będzie negaty­wny może­my wtedy mówić o nad­wrażli­woś­ci na gluten i tym samym praw­ie całkowicie wyk­luczyć celi­ak­ię, jak również uniknąć biop­sji jeli­ta cienkiego. Nad­wrażli­wość na gluten nie niesie za sobą złych kon­sek­wencji jak zanik kosmków jeli­towych, a sama dieta bezg­lutenowa u osób z nietol­er­ancją nie musi być tak drasty­cz­na jak w przy­pad­ku osób z celi­ak­ią.

Kiedy mówimy o nadwrażliwości na gluten?

 

Gdy testy sero­log­iczne wyszły negaty­wne, tj. nie ujawniły we krwi pac­jen­ta prze­ci­w­ci­ał charak­terysty­cznych dla celi­akii, a więc  tTG i EmA oraz prze­ci­w­ci­ał obec­nych przy alergii na pszenicę, czyli IgE. Jedyny­mi prze­ci­w­ci­ała­mi, które mogą być obec­ne są prze­ci­w­ci­ała AGA. Pac­jen­ci z nad­wrażli­woś­cią na gluten mają też praw­idłowe wyni­ki biop­sji jeli­ta cienkiego. Nie dochodzi u nich do wyniszczenia kosmków jeli­towych, jak to się dzieje w przy­pad­ku osób z celi­ak­ią. Mimo praw­idłowych wyników badań pac­jen­tom doskwier­a­ją dolegli­woś­ci, które mogą sug­erować, że jest to celi­akia:

 

 

 • Bóle brzucha
 • Wzdę­cia
 • Zaparcia
 • Biegun­ki
 • Uczu­cie zmęczenia
 • Bóle głowy
 • Bole kończyn
 • Piecze­nie w przełyku
 • Wysyp­kę
 • Uczu­cie bulgotania/przelewania się w brzuchu

 

U osób z nad­wrażli­woś­cią na gluten wszys­tkie powyższe objawy ustępu­ją po prze­jś­ciu na dietę bezg­lutenową i wraca­ją w ciągu kilku – kilku­nas­tu godzin od ponownego zjedzenia pro­duk­tu zaw­ier­a­jącego gluten.

Jakie czynniki świadczą o nadwrażliwości?

 

 • wys­tępu­je brak zależnoś­ci gene­ty­cznej – w więk­szoś­ci pac­jen­ci nie posi­ada­ją geno­typów HLA DQ2/DQ8
 • biop­s­ja wychodzi praw­idłowo – nie następu­je zanik kosmków jeli­towych
 • objawy ustępu­ją po wprowadze­niu diety bezg­lutenowej
 • zosta­je wyk­luc­zona celi­akia
 • wyni­ki prze­ci­w­ci­ał IgE są w normie
 • mogą wys­tępować prze­ci­w­ci­ała antygli­a­dynowe AGA

Celiakia bez biopsji. Jak wykonać badanie?Umów badanie w placowce

 

Aby wykon­ać badanie wystar­czy zadz­wonić

do nas i zamówić zestaw do domu.

Możesz też nabyć taki zestaw korzys­ta­jąc

z for­mu­la­rza zamówienia na stron­ie inter­ne­towej lub umówić się na badanie w przy­chod­ni.

Cena bada­nia: 297 zł

kup-teraz

 

 

 


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

 

Data publikacji: 29/04/2016, Data aktualizacji: 14/07/2017