Celiakia — podstępny wróg naszych jelit

Czym jest celiakia, Kto może zachorować na celiakię, Co jeść przy celiakii, Jak wyleczyć celiakięCeli­akia jest jed­ną z naj­groźniejszych chorób związanych z nietol­er­ancją pokar­mową. Najnowsze bada­nia wskazu­ją, że od 1% do 2,5% społeczeńst­wa zapa­da na tą chorobę. Dane te są jed­nak dalece odb­ie­ga­jące od rzeczy­wis­toś­ci. Bard­zo częs­to celi­akia mylona jest w diag­nos­tyce lekarskiej z alergią. Choro­ba ta nie objaw­ia się tylko wśród dzieci. Częs­to dopiero po lat­ach zma­gań iden­ty­fikowana jest także u dorosłych.

Czym jest celi­akia?
Kto może zachorować na celi­ak­ię?
Co jeść przy celi­akii?
Jak wyleczyć celi­ak­ię?

Czym jest celiakia?

Celi­akia to immuno­log­icz­na choro­ba gene­ty­cz­na. Jest to nietol­er­anc­ja przez orga­nizm glutenu wys­tępu­jącego w głównie w zbożach. Nie przyswa­jany przez orga­nizm gluten powodu­je uszkodze­nie wewnętrznych struk­tur jeli­ta cienkiego, co w efek­cie powodu­je upośledze­nie wchła­ni­a­nia innych pokar­mów. Pro­ces ten objaw­ia się różny­mi dla każdego człowieka objawa­mi klin­iczny­mi. Dlat­ego też tak istot­nym jest trafne i szy­bkie zdi­ag­no­zowanie osób cho­ru­ją­cych na celi­ak­ię.

Kto może zachorować na celiakię?

Z przeprowad­zonych badań wyni­ka, że najbardziej zagrożone celi­ak­ią są małe dzieci, którym wprowadza się do diety pro­duk­ty zaw­ier­a­jące gluten. Nie mniej zagrożona jest także doras­ta­ją­ca młodzież. Na celi­ak­ię zapada­ją także oso­by narażone na spadek odpornoś­ci — po prze­by­tych chorobach lub oper­ac­jach, kobi­etach w ciąży lub oso­by żyjące w ciągłym stre­sie. Statysty­cznie celi­ak­ię diag­nozu­je się dwa razy częś­ciej wśród kobi­et, niż wśród mężczyzn.

Co jeść przy celiakii?

Z samej definicji celi­akii wyni­ka, że pac­jent z tą chorobą musi unikać wszel­kich pro­duk­tów zaw­ier­a­ją­cych gluten, a więc wszel­kich pro­duk­tów zaw­ier­a­ją­cych pro­duk­ty zbożowe pochodzą­cych z żyta, pszeni­cy, jęczmienia i owsa. Nic nie stoi jed­nak na przeszkodzie by uzu­pełnić je w swo­jej diecie poprzez:

  • kukury­dzę, ryż, grykę proso i soję;
  • mąkę ziem­ni­aczaną;
  • ryby;
  • orzechy;
  • pro­duk­ty zaw­ier­a­jące mniej niż 20 mg. glutenu w 1000 g — zwane bezg­lutenowy­mi.

Jak wyleczyć celiakię?

Celi­akia jest chorobą nieuleczal­ną. Przy szy­bkiej i dokład­nej diag­nozie może­my jedynie zapo­biec, sto­su­jąc właś­ci­wą dietę, wyniszcze­niu naszego orga­niz­mu. Źle zdi­ag­no­zowana celi­akia i nie stosowanie wymogów diete­ty­cznych w skra­jnych przy­pad­kach może doprowadz­ić do choro­by nowot­worowej.

Data publikacji: 01/04/2019